1. Abortus

Abortus moet legaal worden

Wat vinden de partijen?

Eens

Accion 21

"Vrouwen horen de keuze te hebben, ze zijn baas over eigen lijf, maar wel onder strikte voorwaarden waaronder de ontwikkelingsstadia van de fetus bepaald moet worden. Ook hier is het van belang dat er een psychologische en medische evaluatie plaats vindt."

Pueblo Prome

"Alleen onder zeer stringente medische en ethische voorwaarden."

RAIZ

"Wij vinden dat in een vrij- en moderne samenleving elke vrouw of echtpaar het recht heeft om deze beslissing te nemen. Onder bepaalde strikte voorwaarden, zoals tijd van zwangerschapsduur, en onder leiding van goede medische en psychologische begeleiding moet dit gereguleerd worden."

RED

"De illegale status van abortus zorgt er niet voor dat de procedure niet wordt ondergaan. Het legaal maken en reguleren hiervan biedt veilige procedures aan vrouwen."

Geen van beide

MAS

"Partijstandpunt mbt deze stelling is gezien de korte tijdspanne nog niet bepaald."

MEP

"Gelet op de complexe materie rondom abortus kan de vraag niet zonder meer met ja of nee worden beantwoord"

UPP

"Wederom een gewichtig punt, die een nationale discussie verdient, en gezien onze culturele achtergrond, middels een referendum besloten worden."

Oneens

AVP

"Elk leven is een die gekoesterd moet worden. In gevallen van nood kunnen uitzonderingen worden gemaakt."

CURPA

"Abortus is gelijk aan moord. Opzettelijk met voorbedachte rade iemand van zijn leven. Wij moeten spreken voor mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen."

HTC

"De fetus heeft recht tot leven, desondanks vanwege ernstige levensituatie, misvorming en niet gezonde baby zal komen, toch al abortus wordt gedaan."

POR

"partij POR is tegen zelfdoding of moord. In dit geval is de partij tegen abortus. Elk kind heeft het recht op leven. "

PPA

"PPA staat voor het leven en voor het begeleiden van moeder en kind. Het ongeboren kind heeft in onze zienswijze ook rechten. PPA wilt wel alternatieven bieden voor vrouwen die ongewenst zwanger zijn. "

2. Deelname verkiezingen na veroordeling

Als een minister of Statenlid veroordeeld is voor corruptie mag zijn/haar/hun partij niet meedoen aan de volgende verkiezingen

Wat vinden de partijen?

Eens

MAS

Geen toelichting gegeven

UPP

"In principe zou zelfs de status van beschuldiging moeten leiden dat zo kandidaat niet op de lijst wordt vermeld."

Geen van beide

Accion 21

"Een gehele politieke partij mag niet worden gestraft voor het normafwijkende gedrag van één partijlid. Uitzondering: indien bewezen is dat de hele partij kennis had van de corruptieve praktijken van de betreffende partijlid."

Oneens

AVP

"Veroordeling van een politicus hoeft niet een hele politieke partij te benadelen."

CURPA

"Zij moeten niet toegelaten worden om deel te nemen aan een verkiezing"

HTC

"Alleen als de partij van de desbetreffende minister is, die als corrupt is beschouwd. Als de desbetreffende corrupte minister alleen een lid is van de partij, zal hij/zij van de partij teruggetrokken worden."

MEP

"Het gaat om de persoon die dan niet kan meedoen, niet om de partij."

POR

"Het is de persoon die een strafbare feit heeft gepleegd. Deze persoon mag niet terug komen in het politiek. "

PPA

"Tenzij de hele partij daaraan medeplichtig is, en corruptie ondersteund heeft. "

Pueblo Prome

Geen toelichting gegeven

RAIZ

"Een partij kan niet in zijn geheel worden beperkt van deelname aan verkiezingen vanwege de acties van een lid. "

RED

Geen toelichting gegeven

3. Fastferry

De fastferry tussen de ABC-eilanden moet in de komende kabinetsperiode een prioriteit worden

Wat vinden de partijen?

Eens

CURPA

"De fastferry is een project in onze regeringsprogramma."

POR

"Fast ferry moet een realiteit worden. DIt bevorderd het regionale economie van San Nicolaas. "

Pueblo Prome

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

Accion 21

"Prioriteit is het vrijmaken van geld door herstructurering van het belastingstelsel ten behoeve van de aanpak van sociale problemen en problemen in het onderwijs. Accion21 staat wel achter een snelle en veilige personen- en goederenverkeer tussen de eilanden. "

MAS

"Partijstandpunt mbt deze stelling is gezien de korte tijdspanne nog niet bepaald."

PPA

"PPA staat in principe achter dit project, maar gezien de Covid-19 Crisis consequenties, en desbetreffende gevolgen voor onze Economie, zou dit niet een prioriteit zijn voor de volgende kabinetsperiode. "

RAIZ

"Als het Aruba economisch vooruit helpt ja, maar wij hebben nooit het uitgewerkte en overtuigend plan gelezen. "

RED

"Er moet wel meer gedaan worden aan het verkeer tussen de eilanden op verschillende manieren. Niet alleen fastferry"

Oneens

AVP

"Gezien de sociale, culturele en economische banden tussen de ABC-eilanden is een goede verbinding tussen deze belangrijk. Maar de AVP geeft de voorkeur aan het verbeteren van de bestaande vliegverbindingen alvorens over te gaan tot het ontwikkelen van nieuwe ferryverbindingen."

HTC

"Het is inderdaad een nieuwe inkomensbron voor Aruba, maar is momenteel geen prioriteit"

MEP

Geen toelichting gegeven

UPP

"Op zich zijn er andere prioriteiten die de voorkeur verdienen. Het project fast-ferry zou gemeenschap gelden gaan kosten, die wij op dit moment niet hebben."

4. Legalisering cannabis

De teelt en verkoop van cannabis moet volledig legaal worden

Wat vinden de partijen?

Eens

Accion 21

"Onder de voorwaarde dat de teelt en verkoop van cannabis goed gereguleerd is en dat de lokale verbouwer de voorrang hierin verkrijgt."

Pueblo Prome

Geen toelichting gegeven

RAIZ

"De prioriteit is om eerst voor medicinaal gebruik te legaliseren. Volledig legaal verkoop moet goed gereguleerd worden. Regels zoals vergunningen voor bedrijven die willen verkopen, gebiedsverbod op publieke terreinen moeten vastgelegd worden."

RED

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

MAS

"Partijstandpunt mbt deze stelling is gezien de korte tijdspanne nog niet bepaald."

POR

"Er wordt een onderscheid gemaakt tussen teelt van Cannabis voor recreatieve doeleinden en het gebruik van Cannabis voor medische doeleinden. Teelt van Cannabis voor medische doeleinden moet legaal worden. Voordeel hiervan is dat we toegang hebben tot ons eigen Cannabis teelt en tevens kan men medische middelen maken die naast de lokale markt, dit verkocht kan worden op de internationale markt."

UPP

"Het verbouwen en verkopen van Cannabis, dient nader bestudeerd worden. In ieder geval moet dit een nationale inbreng hebben."

Oneens

AVP

"AVP is een voorstander van het legaliseren van cannabis voor medicinaal gebruik. Daarbij horen ook de nodige medische waarborgen te worden gehandhaafd."

CURPA

"Wij zijn helemaal tegen dat uit ervaring is gebleken dat 99% van de verslaafden met cannabis zijn begonnen"

HTC

"Legaal wel voor medisch gebruik. Kan geteelt worden maar via geregistreerde bekwame bedrijven met een overheidsvergunning, die expertise hebben in deze onderdeling."

MEP

"Alleen legalisering van teelt/verkoop voor medicinaal gebruik"

PPA

"Niet voor recreatie of locale consumptie. Medicinale Cannabis voor Export wel, maar daarvoor moet een Bureau Medicinale Cannabis komen om de kwaliteit van deze producten te waarborgen. PPA heeft vele vragen omtrent het huidige onduidelijk beleid. "

5. Ongedocumenteerde migranten

Aruba moet ongedocumenteerde migranten actiever opsporen en uitzetten

Wat vinden de partijen?

Eens

Accion 21

"Accion21 is van mening dat overtreders actiever dienen te worden opgespoord en uitgezet. Met andere woorden de intensivering van de handhaving van de vreemdelingen wetgeving. "

CURPA

"Wij zitten in een pandemie en uitzetten van illegalen wordt er moeilijk. Wij hebben materialen en geschikte personeel nodig."

HTC

Geen toelichting gegeven

MEP

Geen toelichting gegeven

POR

"Warda nos Costa en Guarda nos Costa moet meer middelen en personeel krijgen zodat ze ongedocumenteerden beter kunnen opsporen. en hogere boetes die illegalen in dienst hebben. "

Pueblo Prome

Geen toelichting gegeven

RAIZ

"Waarborgen dat migratie veilig en gecontroleerd . Volgens Raiz moet een migratiebeleid geïmplementeerd worden dat aansluit aan de draagkracht en de behoefte van de Arubaanse samenleving"

UPP

"Hiervoor hebben ook het Zwitserse Model (LTU) voor gesteld."

Geen van beide

MAS

"Partijstandpunt mbt deze stelling is gezien de korte tijdspanne nog niet bepaald."

PPA

"PPA's standpunt is dat terwijl er werkgelegenheid is voor illegalen die zich al op het eiland bevinden, deze geregistreerd moeten worden, met een evaluatie op de arbeidsmarkt behoeften voor banen die Arubanen over het algemeen liever niet doen. "

RED

Geen toelichting gegeven

Oneens

AVP

"De afgelopen jaren is het opsporen en uitzetten van ongedocumenteerden reeds vooruit gegaan. Een nog actievere opsporing en uitzetting verdient nu geen prioriteit. Wel dienen de grenzen door de Kustwacht, Maritieme Politie en overige ordediensten te worden beschermd."

6. Benoeming ambtenaren

De benoeming van ambtenaren moet plaatsvinden via een onafhankelijke commissie

Wat vinden de partijen?

Eens

Accion 21

"Een onafhankelijke commissie waarborgt dat geen enkel persoon als ambtenaar wordt benoemd die niet over de vereiste kennis, capaciteiten, ervaring en vaardigheden beschikt. "

AVP

"Om ervoor te zorgen dat goed gekwalificeerde personen als ambtenaar benoemd worden, moet het benoemingsproces door een onafhankelijke commissie worden begeleid."

CURPA

"Het is een goed idee"

HTC

Geen toelichting gegeven

MAS

Geen toelichting gegeven

MEP

"Het betreft dan wel ambtenaren vanaf een bepaalde functie/rang. Overigens vindt bij het bekleden van vertrouwensfuncties al een screening plaats."

POR

"Ambtenaren moeten aangenomen worden aan de hand van hun kwaliteiten en expertise."

PPA

"PPA is het eens dat dit moet plaats vinden als een onafhankelijke dienst, met een transparante en juiste werving en selectie methode. "

RAIZ

"Zolang accountability in place blijft en het proces goed geregeld is. Enkel bevoegdheid van minister naar anderen verschuiven is geen reële oplossing. "

RED

Geen toelichting gegeven

UPP

"Dit is reeds in onze eerste partijprogramma vermeld, middels een onafhankelijke commissie."

Geen van beide

Oneens

Pueblo Prome

Geen toelichting gegeven

7. Inburgeringscursus

Immigranten moeten een Arubaanse inburgeringscursus volgen

Wat vinden de partijen?

Eens

Accion 21

"Inburgeringscursus is belangrijk om immigranten bekend te maken met de waarden, normen en gewoontes van het eiland. Wel moet er zorgvuldig worden omgegaan bij de bepaling wie de cursus dient te volgen en welke maatregelen worden genomen indien iemand de cursus niet haalt."

CURPA

"Immigranten moet de geschiedenis en cultuur van Aruba kennen"

HTC

"Zeker zodat ze op de hoogte zijn van de wetten en regels van het land."

MAS

Geen toelichting gegeven

MEP

Geen toelichting gegeven

POR

"Bij het verlenen van een verbliijfsvergunning kan een vereiste worden dat een immigrant een inburgeringscursus heeft gevolgd. "

PPA

"De integratie van migranten in onze taal en cultuur is van groot belang voor hun deelneming in onze samenlevIng. "

RAIZ

"Om integratie te bevorderen."

RED

Geen toelichting gegeven

UPP

"Dit is een noodzakelijk vereiste indien wij naar een integratie streven."

Geen van beide

AVP

"Ten behoeve van een goede integratie op Aruba en om actief deel te kunnen nemen in de maatschappij is het wenselijk dat immigranten een basiskennis van Aruba hebben."

Oneens

Pueblo Prome

Geen toelichting gegeven

8. Euthanasie

Ouderen en terminale patiënten die vinden dat hun leven voltooid is moeten recht hebben op euthanasie

Wat vinden de partijen?

Eens

Accion 21

"Dit onder strikte voorwaarden waaronder in het bijzonder een psychologische en medische evaluatie een belangrijk deel vormen. "

Pueblo Prome

Geen toelichting gegeven

RAIZ

"Als een arts een terminale ziekte vaststelt, vinden wij dat de burger het recht heeft om voor zichzelf te beslissen hoe hij zijn leven wil beëindigen."

RED

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

HTC

"Ouderen niet, maar mischien terminale patienten wel."

MAS

"Partijstandpunt mbt deze stelling is gezien de korte tijdspanne nog niet bepaald."

MEP

"Gelet op de complexe materie van de actieve levens-beëindiging kan hier geen eenduidig antwoord op worden gegeven "

UPP

"Wederom een gewichtig punt, die een nationale discussie verdient, en gezien onze culturele achtergrond, middels een referendum besloten worden."

Oneens

AVP

"Elk leven is een die gekoesterd moet worden. In gevallen van nood kunnen uitzonderingen worden gemaakt."

CURPA

"Wij zijn helemaal tegen. Een persoon heeft geen recht om zijn eigen leven te nemen. Zo'n persoon moet een behandeling krijgen"

POR

"Binnen het Arubaanse gemeenschap is dit een taboe. Het euthanasiewet is niet iets voor Aruba. En partij POR is tegen zelfdoding, "

PPA

"Wanneer de oudere of terminale zorg goed is voorzien om ouderen gezond oud te laten worden en/of hun volwaardig te begeleiden in het sterven met de juiste palliatieve zorg en voorzieningen, dan zal deze vraagstelling niet als eerste voor handen zijn. "

9. Statenzetels

Wanneer Statenleden zich afscheiden van hun partij moeten ze hun zetel afstaan

Wat vinden de partijen?

Eens

MEP

Geen toelichting gegeven

Pueblo Prome

Geen toelichting gegeven

RED

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

CURPA

"Hangt af van de oorzaak van de breuk."

POR

"Een statenlid vertegenwoordigd zijn volk. Er moet de mogelijkheid bestaan dat hij als onafhanlijk lid verder kan gaan. "

UPP

"Afhankelijk van de verkiezingsresultaat. Indien het parlementslid zich met voorkeurstemmen heeft weten te worden gekozen, dan hoeft hij/zij zo'n zetel niet af te staan."

Oneens

Accion 21

"Op het moment dat een Statenlid de eed aflegt, functioneert hij/zij in dienst van het volk en niet van de politieke partij. "

AVP

"De Arubaanse democratie kent een balans tussen de macht van politieke partijen en van individuele politici. Als democratisch gekozen controleurs van de regering moeten Statenleden de ruimte hebben om anders te kunnen handelen dan hun partij van mening is."

HTC

"Hij/zij werd door het volk gekozen om hen te representeren, dus hij/zij heeft recht om in het parlement te zitten als statenlid."

MAS

Geen toelichting gegeven

PPA

"Statenleden zijn gekozen namens het volk. Als er noemenswaardige geschillen zijn moet de mogelijkheid bestaan de partij te verlaten. "

RAIZ

"Dit soort beleid bevordert een stempel parlament, vol met "ja-knikkers". Dit voorstel is geen reele oplossing voor de bezwaren die hierachter liggen."

10. Zakenkabinet

Aruba moet geleid worden door een zakenkabinet (bestaande uit niet-politieke experts)

Wat vinden de partijen?

Eens

PPA

"PPA heeft een duidelijke positie ingenomen mbt de nodigheid voor hervorm in ons verkiezingsstelsel. Een nationaal debat met grondige juridische aanbevelingen en daaropvolgend referendum is hiervoor nodig. "

Pueblo Prome

"Geen zakenkabinet in de betekenis van zakenmensen maar professionle vakexperts"

UPP

"Wij gebruiken hierbij de term Crisiskabinet (=zakenkabinet) gezien de situatie waarin Aruba verkeert. Reeds in het (nabije) verleden hebben wij aangekaart, dat ons land een zakenkabinet verdiende, gezien de manier en de richting die onze politieke ambtsdragers de laatste 12 jaren ons gemanoeuvreerd hebben."

Geen van beide

Accion 21

"Een zakenkabinet waarborgt dat een persoon die over de juiste kennis, capaciteiten en vaardigheden beschikt, als minister wordt benoemd. Om dit te bereiken dienen wel functievereisten aan de ambt van minister te worden verbonden. "

CURPA

"Ten alle tijde moet er de mogelijkheid bestaan om niet politie expert in een kabinet te hebben."

MAS

"Partijstandpunt mbt deze stelling is gezien de korte tijdspanne nog niet bepaald."

RAIZ

"We hebben de juiste mensen nodig voor de juiste baan. Dit kan bestaan uit zowel politieke als niet-politieke personen."

RED

"Het is ons uitgangspunt dat een zakenkabinet. Maar ook de mogelijkheid dat kanidaten die experts zijn in een specifieke vak minister kunnen worden."

Oneens

AVP

"Aruba moet geleid worden door haar beste mensen en op bepaalde momenten kan het de voorkeur genieten dat specifieke dossiers geleid worden door niet-politieke ministers. Politici moeten echter niet op voorhand worden uitgesloten van een ministerschap."

HTC

Geen toelichting gegeven

MEP

"In principe oneens, maar er kan zich een situatie voordoen waarbij dat wel wenselijk is (al dan niet met een of meer zakenministers)"

POR

"Anders moeten we geen verkiezingen houden als we geleid zouden worden door een zakenkabinet. "

11. Nederlands als vreemde taal

Nederlands moet als vreemde taal (net als Engels) worden onderwezen

Wat vinden de partijen?

Eens

CURPA

"Het is geen vreemde taal. Onder de meeste jongeren wordt engels gesproken. Wij zitten in de koninkrijk en iedereen moet nederlands kunnen spreken en schrijven. "

MAS

Geen toelichting gegeven

POR

"In de Basis onderwijs moet Nederlands als Moderne Vreemde taal aangeboden. "

RAIZ

"Op basis van hun niveau moeten we onze studenten meer opties bieden om hen te helpen hun Nederlands te verbeteren. Terwijl er opties moeten zijn voor degenen die uitblinken in de Nederlandse taal om hun doelen te kunnen bereiken. "

RED

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

AVP

"Kinderen leren het beste indien zij in hun moedertaal gedoceerd worden. Maar de keus voor de rol van het Nederlands in het onderwijs dient overgelaten te worden aan de scholen."

MEP

"Het moet aan de school worden overgelaten of het Nederlands als instructietaal wordt gebruikt of als een vreemde taal"

UPP

"De huidige ontwikkelingen binnen het onderwijs leidt er naartoe, dat binnen het multicultureel aanpak binnen het onderwijs, Engels ook wordt gezien als een mogelijke instructietaal, waardoor het Nederlands net als een vreemde taal gegeven wordt. (dit is bovenbouw)."

Oneens

Accion 21

"Accion21 is van mening dat Nederlands en Engels op de basisscholen op hetzelfde niveau en in dezelfde mate dienen te worden onderwezen. Accion21 staat achter de introductie van middelbare scholen die onderwijs geheel in het Engels verzorgen voor de studenten die Nederlandse taal niet goed beheersen."

HTC

"Nederlands is moedertaal en moet meer op school gegeven worden aangezien de meeste studenten naar Nederland door gaan studeren."

PPA

"Nederlands is onze officiële taal als lid van het Koninkrijk en moet goed beheerst kunnen worden. "

Pueblo Prome

Geen toelichting gegeven

12. Terrein raffinaderij

Aruba moet het terrein van de raffinaderij vrijhouden voor andere industrieën

Wat vinden de partijen?

Eens

Accion 21

"Accion21 wil het terrein van de olieraffinaderij vrijhouden en wens dit terrein te bestemmen als o.a. een haven in de geest van een San Nicolas Ports Authority. "

AVP

"Gezien haar omvang zou het terrein van de raffinaderij zoveel als mogelijk benut moeten worden voor het ontwikkelen van andere duurzame industrieën."

MAS

Geen toelichting gegeven

MEP

Geen toelichting gegeven

POR

"Aangezien dit terrein een industrieterrein is, moeten we deze vrij kunnen houden voor mogelijke toekomstige economische activiteiten. "

PPA

"PPA is momenteel bezig met andere opties voor industriële ontwikkelingen voor San Nicolas, waar zowel de economie als de locale burgers mee vooruit kunnen. "

RED

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

RAIZ

"Eerst moeten we evalueren of de ROI1 enig resultaat zal opleveren. Als dit niet het geval is, moeten we serieus overwegen om het land opnieuw te gebruiken voor andere industrieën. We kunnen niet langer wachten op een raffinaderij die al jaren niet meer heeft gedraaid."

Oneens

CURPA

"Een nieuwe raffinaderij zal voor banen zorgen. Het zorgt inkomen in de landkast. "

HTC

"Gezien de Arubaanse windrichting is het niet verstandig, te veel rook en contaminatie op het gebied in San Nicolas. Air pollution."

Pueblo Prome

"wij willen een nieuwe moderne raffinaderij"

UPP

"Aruba moet op den dure volledig overgaan op duurzame energie. Dat is de toekomst. Maar dit zal geleidelijk moeten plaatsvinden, aangezien het nog steeds om een (nog steeds) dure technologie gaat, waarin geinvesteerd moet worden. In het verleden zijn vele beloftes gedaan en Aruba een groene toekomst op kort termijn (2020) geboden, die veel geld heeft gekost die Aruba geetaleerd heeft als een groene eiland, maar aan het "groene gebeuren" zelf niet is geinvesteerd. Ook moet Aruba op een voorzichtige en deugdelijk (transparant) manier hun partnerships op dit gebied kiezen, aangezien vele vraagtekens en twijfels zijn gerezen bij zogenaamd duurzame projecten over hun doeltreffendheid alsook de betrokkenheid van projectontwikkelaars of tussenpersonen, de andere "groene agenda" volgen en de Arubaanse gemeenschap met de kosten laten opdraaien."

13. Minimumloon

Het minimumloon moet omhoog

Wat vinden de partijen?

Eens

CURPA

"Moet wel binnen de grenzen blijven om geen inflatie te veroorzaken"

HTC

"Op het moment zijn de levenskosten flink hoog voor wat betreft woning, water, electra en voedingsmiddelen. Aangezien de meeste personen ook nog een gezien hebben, dus kinderen, is de huidige minimumloon niet genoeg om alle kosten tegemoet tekomen."

MEP

Geen toelichting gegeven

POR

"Het minimum loon hoort gelijk te staan met het bestaansminimum. "

RAIZ

"Al vinden wij het nodig, moeten we realistisch zijn. In een herstelperiode kunnen we geen groei van het minimumloon beloven. Minimumloon verhogen zet een onnodige druk op het privé sector, en dit verhoogt verder "the cost of doing business", en als resultaat "cost of living"."

RED

"Actueel is de minimumloon minder dan actuele bestaansminimum"

UPP

"Ten opzichte van het bestaansminimum zoals vastgelegd door de CBS, is het minimumloon sterk achtergebleven. Wel dient er weer per sector een minimumloon bepaald te worden."

Geen van beide

AVP

"De afgelopen jaren zijn de kosten van het levensonderhoud toegenomen en is de bevolking in koopkracht achteruitgegaan. Om een menswaardig bestaan op Aruba te kunnen waarborgen moet ingezet worden op een verbetering van de koopkracht en het verlagen of stabiel houden van de vaste kosten"

MAS

"Partijstandpunt mbt deze stelling is gezien de korte tijdspanne nog niet bepaald."

PPA

"PPA wil participatie naar de Arbeidsmarkt verhogen, om inwoners de kans te bieden hun sociaal economische positie te versterken en ze uit de bijstand te helpen. Het is niet in de 1ste instantie de keus om meteen de minimumloon te verhogen. "

Oneens

Accion 21

"Accion21 is van mening dat de vrijemarkt mechanisme voor wat betreft werkgelegenheid niet gebaat is met een stijging van het minimumloon. Lonen dienen voort te vloeien uit de open/vrije marktmechanisme. "

Pueblo Prome

"Kosten van levensonderhoud moeten omlaag zoals water, electriciteit, huur, voeding, brandstof."

14. Bindend referendum

Er moet een bindend referendum komen, waarmee burgers door het parlement aangenomen wetten kunnen tegenhouden

Wat vinden de partijen?

Eens

Accion 21

"De invoering van bindend referendum getuigt van democratie in zijn zuiverste vorm. "

CURPA

"Dit zal een belangrijke punt zijn in onze regeringsprogramma."

HTC

Geen toelichting gegeven

PPA

"Echter het volk moet duidelijk kunnen begrijpen waarom het Referendum tot stand komt en waartoe het leid. "

Pueblo Prome

Geen toelichting gegeven

RAIZ

"Referendum kost veel geld en tijd; de kaders moeten duidelijk zijn. Overigens staat RAIZ voor meer en betere participatie van de burger in besluitvorming van het land, en in een vroeger stadium (opinion publico autentico)."

UPP

"Wij hebben sinds onze oprichting in 2012 in onze grondvesten staan, dat in het kader van het democratiseringsproces, Referenda, een onderdeel moet zijn hiervan. Niet alleen voor het tegenhouden van landsverordeningen, maar ook op belangrijke vraagstellingen, zoals verdere groei van onze bevolking door een flexibel migratiebeleid e.d. M.n. door de komst van de COHO, landspakket en RAFT had het instrument Referenda zijn meerwaarde gehad."

Geen van beide

POR

"Dit staat niet opgenomen in de plan van POR. Maar is wel iets dat we in nabije toekomst over kunnen denken. "

Oneens

AVP

"De Statenleden vertegenwoordigen het gehele Arubaanse volk en moeten als zodanig wetgeving tot stand kunnen brengen. Wel zou er een raadgevend referendum geïntroduceerd kunnen worden zodat burgers hun zienswijze naar voren kunnen brengen."

MAS

Geen toelichting gegeven

MEP

"Vraag is onjuist gesteld. Referenda worden namelijk gehouden voordat zaken in het parlement worden behandeld. Een bindend referendum zoals bijvoorbeeld in Zwitserland het geval is past niet binnen ons parlementair democratisch stelsel"

RED

"Dit ontneemt de Staten van hun macht en kan de rechten van minoriteiten in onze samenleving schenden. Denk bijvoorbeeld aan LGBTQ community dat tot nu toe niet breed wordt geaccepteerd maar wel zeer van belang is om hun rechten te beschermen middels wetten."

15. Monumentale panden

Restauratie van vervallen en leegstaande monumentale panden moet een prioriteit worden

Wat vinden de partijen?

Eens

AVP

"Monumentale panden verhogen de leefkwaliteit in een buurt en vormen ook een visuele weergave van ons cultureel erfgoed."

MAS

Geen toelichting gegeven

MEP

Geen toelichting gegeven

POR

"dit moet onder Monumentenfonds geplaatst worden en er kunnen diensten in geplaatst worden waardoor men minder geld moeten uitgeven aan huurpanden. "

PPA

"Dit komt duidelijk voor in PPA’s National Resource Programma, echter de middelen moeten er voor vrij gemaakt worden, en er zijn op dit moment andere prioriteiten. "

Pueblo Prome

Geen toelichting gegeven

RAIZ

"Voor het gebruik voor kunst, cultureel en andere vaardigheden. Deze gebouwen kunnen ook worden gebruikt voor onderwijs en andere zakelijke doeleinden. De kosten hiervoor kunnen verdeeld worden en in partnerschap met het privé sector."

UPP

"Met name in bepaalde wijken zijn dit hoogst noodzakelijk, om verpaupering tegen te gaan."

Geen van beide

Accion 21

"Hoewel Accion21 bewust is van de trots dat gepaard gaat met monumentale panden en het feit dat de restauratie hiervan verloedering van de buurt tegengaat, vormt het voor Accion21 vooralsnog geen prioriteit. Dit betekent niet dat dit geen aandachtspunt is voor Accion21."

CURPA

"Wij moeten ze behouden want maken deel van onze geschiedenis. "

RED

"In de actuele situatie is er geen ruimte om dit prioriteit te maken. Maar het is wel zeer van belang om in betere financiele omstandigheden de nodige aandacht hieraan te geven."

Oneens

HTC

"Moet wel gerestaureerd worden maar is geen prioriteit"

16. Belasting hoge inkomensgroepen

De hoogste inkomensgroepen moeten meer belasting gaan betalen

Wat vinden de partijen?

Eens

AVP

"Een van de beginselen van de chirstendemocratie is solidariteit waarbij de bredere schouders de smallere schouders helpen."

Pueblo Prome

Geen toelichting gegeven

RED

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

Accion 21

"Accion21 is voorstander voor de invoering van indirecte belastingen."

HTC

"Het zal rechtmatelijk zijn om de loonbelasting af te schaffen en één soort btw te introduceren op aankoop van producten en of diensten."

RAIZ

"De hoogste inkomensgroepen zijn reeds onderworpen aan hoge inkomstenbelastingtarieven (oplopend tot 52%). Dit zou leiden tot een zwakere middenclasse."

UPP

"Aruba is reeds een duur eiland, waar de belastingen hoog zijn. Naast versimpeling van onze belastingstelsel, dient er sneller aangeslagen worden en ook bezwaren sneller behandeld worden, zodat de overheid zijn "fair share" krijgt. Bovendien zijn wij voorstaanders van een verschuiving van direct naar indirecte belasting."

Oneens

CURPA

"Onze belasting tarieven zijn al hoog. "

MAS

Geen toelichting gegeven

MEP

"Aruba kent al een progressief belastingtariefsysteem met een hoog tarief voor de hoogste inkomens"

POR

"Aruba staat niet bekend als een verzorgingsstaat. Maar men moet wel zorgdragen voor degenen van minder inkomen. "

PPA

"Aruba is al een van de landen met de hoogste belasting schijven voor hogere inkomens. Tevens bevordert dit niet de bestedings en investeringsklimaat, voor juist deze groep die daartoe draagkrachtig zou zijn. "

17. Duurzame energie

Aruba moet volledig overgaan op duurzame energie

Wat vinden de partijen?

Eens

Accion 21

"Gezien de natuurlijke bronnen (zon, wind en water) waarover Aruba beschikt kunnen makkelijk de nodige stappen worden gezet om over te gaan op duurzaam energie. Wel moet er rekening worden gehouden met een back-up systeem."

AVP

"Gezien de positieve effecten van duurzame energie voor milieu en economie moet Aruba zo snel mogelijk stappen hiertoe nemen."

HTC

"Het is een langdurig process om per direct en volledig op duurzaame energie over te gaan, maar met een goed plan zal het de overheid wel lukken op een bepaalde periode."

MEP

Geen toelichting gegeven

POR

"Partij POR wil van Aruba een duurzame samenleving maken, en we moeten volledig op duurzame energie kunnen draaien,"

RAIZ

"Raiz gelooft in duurzame energie, maar dit moet in fases gebeuren, en rekening houdende met de stabiliteit van onze electriciteit netwerk. Wij moeten vertrouwde technieken gebruiken om een constante en betrouwbare aanlevering van electriciteit te garanderen."

RED

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

CURPA

"Het is geen garantie dat dit zal gaan werken."

MAS

"Partijstandpunt mbt deze stelling is gezien de korte tijdspanne nog niet bepaald."

PPA

"Volledig zal waarschijnlijk niet financieel haalbaar zijn, maar PPA staat voor een energie beleid met duurzame hulpbronnen, zoals water en zon om die effectief in te zetten. "

UPP

"Aruba heeft de laatste jaren veel te lijden gehad aan zwakke beloftes die niet zijn uitgekomen. Daarom dient er weer tussen bedrijven, gekeken worden naar de entourage."

Oneens

Pueblo Prome

Geen toelichting gegeven

18. Culturele instellingen

Er moet meer geld naar culturele instellingen zoals musea

Wat vinden de partijen?

Eens

AVP

"Aruba heeft veel creatief talent in huis en zou als toeristisch eiland een goede platform voor de creatieve industrie kunnen zijn."

CURPA

"Kan een bron van inkomen zijn in de toekomst"

HTC

"We moeten onze cultuur conserveren."

MAS

Geen toelichting gegeven

MEP

Geen toelichting gegeven

POR

"Ons geschiedenis moet gewaarborgd worden . En middels musea kunnen we ook toeristen aantrekken die meer over Aruba willen weten. "

RAIZ

"Dit zal bijdragen aan het economie, een meer levendig cultuur, en op zijn beurt ook een betere ervaring voor onze toeristen. "

RED

Geen toelichting gegeven

UPP

"Daarnaast moet er ook een nationale bewustwordings campagne te worden opgezet om het belang van cultuur en onze cultureel erfgoed te onderstrepen."

Geen van beide

Accion 21

"Hoewel Accion21 het belang van de musea als cultureel erfgoed onderstreept, zal eerst aandacht worden geschonken aan het financieel-economisch plaatje. Dit betekent niet dat musea geen aandacht geniet."

PPA

"In verband met culturele erfgoed en tourisme is dit wenselijk, maar het is niet automatisch dat er meer geld van het huidig budget naar toe zou moeten. Maar men kan wel creatieve oplossingen bedenken voor de financiering hiervan. "

Oneens

Pueblo Prome

Geen toelichting gegeven

19. Huwelijken zelfde geslacht

Huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht moeten op Aruba kunnen plaatsvinden

Wat vinden de partijen?

Eens

Accion 21

"Ons standpunt is dat we alle richtlijnen voortvloeiend uit de EVRM respecteren waaronder het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht."

AVP

"Met de invoering van het geregistreerd partnerschap voor partners van hetzelfde geslacht zijn er grote stappen gemaakt in gelijkheid."

HTC

"Zie artikel 1 van de Staatsregeling van Aruba (discriminatie niet toegestaan)."

POR

"OP grond van artikel 2 van ons constitutie moet dit wel mogelijk zijn. "

RAIZ

"Raiz staat voor gelijkheid in de ruimste zin. Geregistreerd partnerschap aangevuld met alle internationaal aanvaarde rechten (pensioen, belastingen, sociaal zekerheidsrechten etc.) Dit is een recht voor iedere burger, en een plicht voor de overheid."

RED

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

MAS

"Partijstandpunt mbt deze stelling is gezien de korte tijdspanne nog niet bepaald."

Pueblo Prome

"Dit is een ideaal punt voor een nationaal referendum. Laat het volk beslissen."

UPP

"Dit dient middels een referendum aan het volk worden voorgelegd, en daarna middels de Staten worden besloten."

Oneens

CURPA

"Huwelijk is voor man en vrouw. Voorplanting geschiedt alleen door man en vrouw en niet anders"

MEP

"Huwelijk is een unieke verbintenis tussen een man en een vrouw. Voor personen van hetzelfde geslacht die een duurzame verbintenis willen aangaan is het geregistreerd partnerschap"

PPA

"PPA’s standpunt is dat Huwelijk zoals het gedefinieerd is in onze Codigo Civil is tussen man en vrouw, echter de rechten van de mens moeten gewaarborgt zijn voor partners van hetzelfde geslacht door middel van geregistreerd partnerschap met gelijke voorwaarden. "

20. Airbnb's

Airbnb’s moeten net zoveel belasting betalen als hotels

Wat vinden de partijen?

Eens

Accion 21

"Accion 21 staat achter de invoering van indirecte belastingen. Zowel Airbnb’s als hotels zullen via de indirecte belasting, hun bijdrage dienen te leveren. "

CURPA

"Ja geen verschil"

MAS

"In principe moet het rechtvaardig zijn"

MEP

"Er is overigens in 2019 een MOU met Airbnb gesloten waarbij Airbnb de belastingen int en afdraagt aan Aruba."

POR

"Aruba moet zijn fairshare kunnen ontvangen "

Pueblo Prome

Geen toelichting gegeven

RAIZ

"De "roomtax" wordt gebruikt om marketingcampagnes te financieren om Aruba te promoten. De kosten moeten gelijkelijk worden verdeeld over al degenen die er baat bij hebben."

Geen van beide

AVP

"De huidige toeristenheffing is van toepassing op elk verblijf die aan toeristen worden verhuurd. Deze dienen te worden voorzien van de nodige incentives om eerlijk mee te kunnen dingen in de toeristische industrie."

Oneens

HTC

Geen toelichting gegeven

PPA

"AirBnB's betalen nu 9.5% belasting en $3.00 per avond per gast. Sinds hun kosten constructie anders ligt dan de reguliere hotels, vindt PPA dit acceptabel, als het maar door alle AirBnB's wordt betaalt."

RED

"Kost en winst van airbnb's zijn niet vergelijkbaar met kost en winst van grote hotel franchises. "

UPP

"De Airbnb's worden vaak gevoerd/geleid door lokale mensen, terwijl de meeste grote hotels door buitenlandse ketens worden gerund. Hun (Airbnb's) prijzen zijn over het algemeen goedkoper, en hebben geen grote winstmarges. Wel moet er meer toezicht en (kwaliteitscontroles)komen op de Airbnb's."

21. Water-natuurgebieden

Aruba moet haar water-natuurgebieden uitbreiden naar andere kustgebieden

Wat vinden de partijen?

Eens

Accion 21

"Dit moet ondergebracht worden in het zogenaamde ‘marine park’-beleid."

AVP

"De huidige Marine Park vormt het begin van het beschermen van water-natuurgebeiden. Het streven moet echter zijn om deze gebieden zoveel mogelijk te verbinden. Naarmate de benodigde capaciteit voor het beheren hiervan wordt opgebouwd kan de Marine Park worden uitgebreid naar andere kustgebieden."

MAS

Geen toelichting gegeven

MEP

Geen toelichting gegeven

POR

"Dit is middels het ROP al uitgevoerd. "

Pueblo Prome

Geen toelichting gegeven

RAIZ

"Plan moet opgezet worden. Dit hoeft ook besproken te worden met de belanghebbende organisaties. De belangrijkste vraag is, wie zal toezicht houden? Dit is een prioriteit van Raiz (Western Wetlands National Park project)"

UPP

"Dit moet wel in samenspraak gaan met stakeholders die ook gebruikers van de kustgebied en zee voor hun dagelijkse brood. Er moet ook meer gedaan worden aan bewustwordingscampagnes met name bij de kustgebruikers (economisch of vrije-tijds besteding)."

Geen van beide

CURPA

"Wij hebben het al. Dit heeft weer te maken met opleiden van het personeel."

PPA

"Er ligt nu een Ruimtelijke Ordenings Plan (ROP) en de nieuwe ROPV wordt in het najaar vastgesteld voor de komende 10 jaar. De ROP is samen met de Arubaanse Burgers vastgesteld. "

RED

Geen toelichting gegeven

Oneens

HTC

Geen toelichting gegeven

22. Bijzondere gemeente

Aruba moet een bijzondere gemeente van Nederland worden, net als Bonaire

Wat vinden de partijen?

Eens

Geen van beide

Accion 21

"Accion21 wenst de beste regeling voor de Arubaanse bevolking. Dit zal dan ook in overleg met de bevolking moeten worden besloten."

Oneens

AVP

"Aruba heeft sinds de Status Aparte laten zien dat zij in staat is om haar economische, culturele en politieke ontwikkeling zelf ter hand te nemen in het Koninkrijk en dient dat ook nu weer te doen."

CURPA

"Wij zijn helemaal tegen. Allen orde op zaken moeten worden gesteld."

HTC

Geen toelichting gegeven

MAS

Geen toelichting gegeven

MEP

Geen toelichting gegeven

POR

"Aruba wil zijn eigen status behouden. "

PPA

"PPA gelooft dat Aruba’s Status Aparte moet worden gewaarborgt door deugdelijk bestuur en verantwoord leiderschap. "

Pueblo Prome

Geen toelichting gegeven

RAIZ

"Raiz gelooft in de capaciteit van het Arubaanse volk. We zijn in staat om partijdigheid opzij te zetten en verantwoordelijkheid nemen voor de beslissingen die we als volk nemen. Wij moeten de democratie juist dichterbij het volk brengen, niet verder weg."

RED

Geen toelichting gegeven

UPP

"Aruba heeft lang voorgehouden autonoom te willen worden. Een mogelijke degradatie in een gemeente van Nederland, zal niet gedragen worden. Aruba moet wel orde op zaken brengen in eigen huis."

23. Sociaal Crisisplan

Het Sociaal Crisisplan (ter bescherming van kinderen) moet worden verlengd

Wat vinden de partijen?

Eens

CURPA

"Wel moet het eerlijk worden verdeeld en niet voor politieke doeleinden"

HTC

"Kinderen zijn onze toekomstige generatie die ons als ouderen zullen verzorgen."

MEP

Geen toelichting gegeven

POR

"Het sociaal Crisisplan moet verlengd worden, aangezien dat we met de naweeen van de pandemie zullen meemaken. Zorg dragen voor de primaire voorzienngen voor de kansarmen binnen ons gemeenschap. Zorg dragen dat de kinderen naar school kunnen zonder dat ze honger moeten lijden. "

RAIZ

"Wij zien geen resultaten, en sterker nog geen acties van de huidige sociaal crisis plan. Wij moeten onze professionals de tools kunnen geven die ze echt nodig hebben om hun werk te doen. Structureel moet er ook verbeteringen komen."

UPP

"Wel dienen er aanpassingen te worden gedaan in het huidige plan, die heel weinig resultaten heeft geboekt tot nu."

Geen van beide

Accion 21

"Het Social Crisisplan is niet volledig benut noch zijn de daadwerkelijke resultaten cijfermatig bekend."

MAS

"Partijstandpunt mbt deze stelling is gezien de korte tijdspanne nog niet bepaald."

Pueblo Prome

"Het sociaal crisisplan moet herzien worden om een juiste conclusie te trekken."

RED

"Sociaal Crisisplan dient in een andere vorm verlengt te worden. Kostenplaatje moet verminderd worden en financieel hulp moet meer direct bij het kind/huishouden komen."

Oneens

AVP

"Het Sociaal Crisisplan heeft niet bijgedragen aan een structureke afname van sociale problemen. Middelen ter bescherming van kinderen zouden voor gekwalificeerd kaderpersoneel structureel moeten worden opgenomen op de begroting van het Land en niet in een apart fonds."

PPA

"De bescherming van kinderen moet in formele structuren in ons Sociaal stelsel gewaarborgd zijn. PPA wil werken aan een structurele hervorming van ALLE diensten en niet alleen via de 33 projecten in het SCP. "

24. Fietspaden

Er moet meer geld naar de aanleg van nieuwe fietspaden

Wat vinden de partijen?

Eens

AVP

"De aanleg van de Linear Park, Watty Vos Boulevard en de Green Corridor heeft een enorm impuls gegeven in de aanleg van nieuwe fietspaden. Verdere uitbreiding van de fietspaden om deze met elkaar te verbinden is nu vereist."

CURPA

"Gezien de financiele toestand van ons eiland is dit geen prioriteit."

HTC

Geen toelichting gegeven

MEP

Geen toelichting gegeven

POR

"We geloven in preventief werken. Om de mobilitieit en gezondheid van de Arubaanse bevolking te bevorderen moeten we meer fietspaden aanleggen zodat men makkelijker met de fiets kunnen bewegen."

RED

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

Accion 21

"Prioriteit is de herstructurering van het belastingstelsel om geld te genereren. Het geld dat vrijkomt is op de eerste plaats bestemd voor de aanpak van sociale problemen en problemen in het onderwijs. De aanleg van nieuwe fietspaden wordt echter niet uitgesloten. "

MAS

"Partijstandpunt mbt deze stelling is gezien de korte tijdspanne nog niet bepaald."

UPP

"Normale onderhoud, maar is nu op dit moment geen prioriteit, gezien dat financiën schaars is."

Oneens

PPA

"Terwijl dit in het kader van verkeersveiligheid wenselijk zou kunnen zijn, is het op dit moment geen prioriteit, gezien de andere budgettaire benodigdheden. "

Pueblo Prome

Geen toelichting gegeven

RAIZ

"RAIZ wil in samenspraak met de stakeholders de veiligste mogelijkheden bekijken om fietsers te beveiligen. Aruba heeft geen geld voor het aanleggen van nieuwe fietspaden. Opties om het openbaar vervoer te verbeteren moeten prioriteit krijgen, en bestaande paden ook."

25. Maatschappelijke dienstplicht

Er moet een maatschappelijke dienstplicht voor jongeren komen

Wat vinden de partijen?

Eens

AVP

"De AVP pleit al langere tijd voor het herstellen en versterken van de sociale cohesie in de maatschappij en een maatschappelijk dienstplicht kan helpen om deze verantwoordelijkheden vanaf jongs af aan te kweken."

CURPA

"Het is geen slechte idee. Dit is manier om discipline terug te brengen onder jongeren."

MAS

Geen toelichting gegeven

POR

"kansarme jongeren en dropouts moeten een dienstplicht volgen en zo helpen dat ze werk kunnen krijgen"

PPA

"Voor talent ontwikkeling en een gevoel van verantwoordlijk burgerschap zou dit wel kunnen. "

RED

Geen toelichting gegeven

UPP

"Dit maatschappelijk dienstplicht moet de afvallers van ons huidige onderwijssysteem opvangen. Er zou ook een sociale werkplaats gecreëerd worden die hen ook kunnen voorbereiden voor een toekomstige baan."

Geen van beide

Accion 21

"Accion21 gelooft in een maatschappelijk dienstplicht voor jongeren die noch naar school gaan noch werken. In dit kader ondersteunt Accion21 het project ‘Formacion Social’ dat met name gericht is op voornoemd groep jongeren. Deelname aan ‘Formacion Social’ is echter niet verplicht."

HTC

"De dienstplicht kan komen, maar niet verplicht aan alle jongeren, maar wel voor de groep die niet naar school wil gaan en drop outs, onbeschofte jongeren die geen respect hebben tegen de regels van het land en of een volwassene en voor de groep die een overtreding plegen tegen de wet."

Oneens

MEP

Geen toelichting gegeven

Pueblo Prome

Geen toelichting gegeven

RAIZ

"Iedereen in een vrije samenleving heeft het recht op vrijheid en mag niet worden gedwongen tot enige activiteit waar ze niet mee instemmen. "

26. Financieel toezicht

Financieel toezicht vanuit Nederland (zoals Caft, COHO) moet onderdeel zijn van het herstel van Aruba na de coronacrisis

Wat vinden de partijen?

Eens

Accion 21

"In deze heeft Aruba eigenlijk geen keus. Aruba kan geen geld meer op de internationale markt lenen waardoor Aruba afhankelijk is van Nederland en derhalve onderworpen is aan de Caft en COHO. "

HTC

Geen toelichting gegeven

MAS

"Indien het komende kabinet, op de eerste dag van aantreden overgaat tot het voeren van deugdelijk bestuur (good governance), en ook daadwerkelijk overgaat tot het aanscherpen van regels bij het handelen van ambtsdragers en andere overheidsdienaren, dan zal een dergelijk toezicht niet meer nodig zijn. Overigens heeft de presentie van de CAFT en de COHO niets te maken met de Coronacrisis. De Coronacrisis heeft alleen maar bijgedragen dat Nederland kon ingrijpen. Het was steeds uitstel van executie en de politieke ambtsdragers hebben de afgelopen decennia steeds hun "afspraken" met Nederland aan hun laarzen gelapt (Witte Donderdag Akkoord in 2013 tot aan het Akkoord van 18 november 2018. "

MEP

Geen toelichting gegeven

Pueblo Prome

Geen toelichting gegeven

RED

"Zodat komende regeringen zich aan gemaakte afspraken houden."

Geen van beide

AVP

"De AVP vindt internationale samenwerking op het gebied van financieel toezicht essentieel, maar deze hoeft niet perse vanuit Nederland te worden gedaan."

CURPA

"Tot heden heeft Aruba onvoldoende behaald op het gebied van financien."

UPP

"Indien het komende kabinet, op de eerste dag van aantreden overgaat tot het voeren van deugdelijk bestuur (good governance), en ook daadwerkelijk overgaat tot het aanscherpen van regels bij het handelen van ambtsdragers en andere overheidsdienaren, dan zal een dergelijk toezicht niet meer nodig zijn. Overigens heeft de presentie van de CAFT en de COHO niets te maken met de Coronacrisis. De Coronacrisis heeft alleen maar bijgedragen dat Nederland kon ingrijpen. Het was steeds uitstel van executie en de politieke ambtsdragers hebben de afgelopen decennia steeds hun "afspraken" met Nederland aan hun laarzen gelapt (Witte Donderdag Akkoord in 2013 tot aan het Akkoord van 18 november 2018. "

Oneens

POR

"Het kan een hulpmiddel zijn om op eigen been te staan. "

PPA

"We zijn het eens met het landenpakket, maar conform advies Raad van Staten, moet er een deugdelijke vorm van toezicht zijn, en scheiding van verantwoordelijkheden die Aruba's autonomie waarborgt. "

RAIZ

"Vanuit CAFT, niet COHO, en alleen tijdelijk. Waar na een eigen onafhankelijk instantie toezicht zal uitvoeren. "

27. Eigen risico

Om de zorgkosten betaalbaar te houden voor de overheid moet er een eigen risico komen

Wat vinden de partijen?

Eens

HTC

"Prive verzekeringsmaatschappijen de mogelijkheid geven om een passend extra verzekerings pakket aan de inwoner te kunnen bieden."

MAS

Geen toelichting gegeven

MEP

"In principe eens, met aparte regeling bij noodzakelijke zorgkosten voor degenen die geen eigen risico kunnen bekostigen "

PPA

"PPA's standpunt is dat het eigen risico bedrag inkomensafhankelijk moet zijn. "

RED

Geen toelichting gegeven

UPP

"Hiernaast moet binnen het AZV structurele hervormingen komen om algemene medische kosten te verlagen. Dit in gemeen overleg met alle betrokkenen in het veld, vertegenwoordigers van de gebruikers alsook van de bijdragers aan het fonds (werknemers en werkgevers)."

Geen van beide

Accion 21

"Er is een onderscheid tussen eigen risico en een eigen bijdrage. Accion 21 gelooft in het invoeren van een eigen bijdrage."

RAIZ

"Zorg van hoge kwaliteit moet beschikbaar zijn voor alle burgers. Meer aandacht moet worden besteed aan deugdelijke kostenbeheer."

Oneens

AVP

"Met een eigen risico kunnen de zorgkosten enerzijds worden beheersd, maar zal er ook medische zorg wegvallen bij de meest kwestbaren. Er dienen additionele waarborgen te bestaan voor degenen met een laag inkomen en patienten met een chronische aandoening."

CURPA

"De zorgkosten is al hoog. Economiseren op ons volks gezondheid niet mogelijk is. Wat wij wel kunnen doen is degenen die geen nederlandse nationaliteit hebben niet door de AZV zal worden verzekerd. "

POR

"Om de zorgkosten betaalbaar te houden, moeten we zorgen dat men efficient en effectief werken in de zorg. Om de zorgkosten laag te houden moeten we preventief aan het werk gaan. "

Pueblo Prome

"zorgverlening moet grondig worden geherstructureerd waarbij door toevoeging van AZV bij de SVB de dubbel management kan woorden geëlimineerd alsmede het budget van bijvoorbeeld het hospitaal grondig wordt onderzocht."

28. Taximarkt

Bedrijven zoals Uber en Lyft moeten toegelaten worden tot de taximarkt

Wat vinden de partijen?

Eens

Accion 21

"De taximarkt dient onder het vrije marktmechanisme te vallen hetgeen betekent de toelating van Uber en Lyft tot de taximarkt. Deze ontwikkeling gaat het hedendaagse probleem voor wat betreft zwarte taxi’s tevens tegen. "

HTC

"Dan betalen allebei hetzelfde belasting tarief."

RED

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

MAS

"Partijstandpunt mbt deze stelling is gezien de korte tijdspanne nog niet bepaald."

POR

"Dit moet onderzocht worden want aangezien de kleinschaligheid van Aruba zal de concurrentie tussen de diverse partijen alleen maar toenemen. "

Oneens

AVP

"Uitgangspunt van de AVP is dat de lokale taxichauffeurs het grootste deel van de inkomsten van de taximarkt zouden moeten genieten. Wel zou de AVP het aanmoedigen indien de taxichauffeurs zelf een digitale platform in zouden willen voeren."

CURPA

"Aruba is te klein en anders wordt het moeilijk voor de taxi chaueffeur die wij hebben."

MEP

"De markt in Aruba is te kleinschalig hiervoor"

PPA

"Er zou een dialoog moeten plaats vinden met de Taxi’s om te kunnen bepalen hoe dit de huidige markt zou beinvloeden, alvorens zo een beslissing wordt genomen. "

Pueblo Prome

Geen toelichting gegeven

RAIZ

"Laten ons eerst onze eigen publieke transport herstellen in plaats van internationale bedrijven hierop de baas komen worden."

UPP

"Aruba is een klein eiland. En heeft reeds een redelijk bestand aan taxi's. Uber en Lyft is iets dat meer voor het grote buitenland geldt."

29. Corruptiezaken

Het Openbaar Ministerie moet meer middelen en personeel krijgen om corruptiezaken zoals ‘Ibis’ en ‘Avestruz’ te kunnen vervolgen

Wat vinden de partijen?

Eens

Accion 21

"Accion21 is van mening dat middels vervolging en zware straffen een duidelijk signaal zal worden afgegeven dat corruptie niet meer zal worden geaccepteerd. Hiertoe dient het OM inderdaad meer middelen en personeel te krijgen. "

CURPA

"In de landspakket is vermeld dat er meer opsporingsambtenaren naar Aruba zullen om onderzoeken in te stellen. Ze zullen deel uitmaken van de landsrecherche"

HTC

Geen toelichting gegeven

MAS

Geen toelichting gegeven

MEP

Geen toelichting gegeven

POR

"Integriteit is belangrijk voor partij POR. Hierdoor moet indien nodig het aantal beschikbare middelen en personeel uitgebreid worden zodat corruptiezaken onderzocht kunnen worden en indien nodig vervolgd worden. "

PPA

"Dat klopt. Corruptie bestrijding moet een hoge prioriteit krijgen in het OM, met de juiste middelen om dit kortdaad aan te pakken. "

Pueblo Prome

Geen toelichting gegeven

RAIZ

"We moeten zorgen voor voortdurende inspanningen en een onpartijdige inzet om alle vormen van corruptie bij de overheid te bestrijden."

RED

Geen toelichting gegeven

UPP

"Om schoonschip te houden en om een streep te kunnen trekken om opnieuw te kunnen beginnen, dient er met de steun van Nederland inderdaad het OM op Aruba voor enkele jaren bijstand krijgen om de zaken af te ronden. Het is onbegrijpelijk dat er jaren, nadat aanklachten hebben plaatsgevonden, gewacht moeten worden voor de afronding ervan. Thans is ook de zaak Flamingo stil, waardoor het volk zich tekort geschoten voelt en de indruk heeft dat de justitie op Aruba alleen bedoeld is voor de kleine man."

Geen van beide

AVP

"Het bestrijden van corruptie dient de nodige aandacht te verkrijgen, maar de AVP is van mening dat de focus veel meer op preventie moet worden gericht middels integriteitswaarborgen binnen politieke partijen en de overheid."

Oneens

30. Basisinkomen

Aruba moet experimenteren met een basisinkomen voor iedere volwassene

Wat vinden de partijen?

Eens

Accion 21

"Dit is een lange termijn doelstelling van Accion21"

AVP

"Uitgangspunt van de AVP is dat werken moet blijven lonen. Maar de Covid-19 pandemie heeft wel zichtbaar gemaakt dat er ook alternatieve inkomensstructuren moeten worden ontwikkeld welke in tijden van nood kunnen worden ingezet."

HTC

"Zolang deze personen een contributie voor het land kunnen bieden"

POR

"Wij zijn van gedachte dat de basisinkomen gekoppeld moet worden aan de bestaansminimun op Aruba. "

PPA

"Hiervoor moet zeker een dialoog komen met de desbetreffende partijen om dit goed in kaart te brengen en de mogelijkheden en condities te bestuderen en te bespreken. "

RED

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

UPP

"Alvorens over te gaan tot een experiment, dient er eerst een onderzoek gedaan worden omtrent de haalbaarheid (betaalbaarheid) ervan op dit moment, gezien de financiële situatie van het land."

Oneens

CURPA

"Wij geloven niet experimenteren maar instellen van een onderzoek. Aan de hand van het resultaat moet een beslissing worden genomen."

MAS

Geen toelichting gegeven

MEP

Geen toelichting gegeven

Pueblo Prome

Geen toelichting gegeven

RAIZ

"Basis inkomen is bedoeld om personen - die door middel van automatisering - hun werk kwijt zijn geraakt een vangnet te bieden. Aruba heeft niet zo'n scenario."

Zijn er onderwerpen die u extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resulaat.

Extra belangrijke onderwerpen

Welke partijen wilt u meenemen in het resultaat?

U kunt kiezen voor zittende partijen, die nu in het parlement vertegenwoordigd zijn. U kunt alle partijen meenemen en u kunt een eigen selectie maken van tenminste drie partijen.

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

Uw mening komt het best overeen met:

Accion 21 0%overeenkomst
AVP 0%overeenkomst
CURPA 0%overeenkomst
HTC 0%overeenkomst
MAS 0%overeenkomst
MEP 0%overeenkomst
POR 0%overeenkomst
PPA 0%overeenkomst
Pueblo Prome 0%overeenkomst
RAIZ 0%overeenkomst
RED 0%overeenkomst
UPP 0%overeenkomst

Selecteer hieronder de partijen die u met elkaar wil vergelijken

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1. Abortus Extra belangrijk

Abortus moet legaal worden

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Accion 21: Eens
  Toelichting van de partij

  "Vrouwen horen de keuze te hebben, ze zijn baas over eigen lijf, maar wel onder strikte voorwaarden waaronder de ontwikkelingsstadia van de fetus bepaald moet worden. Ook hier is het van belang dat er een psychologische en medische evaluatie plaats vindt."

 • AVP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Elk leven is een die gekoesterd moet worden. In gevallen van nood kunnen uitzonderingen worden gemaakt."

 • CURPA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Abortus is gelijk aan moord. Opzettelijk met voorbedachte rade iemand van zijn leven. Wij moeten spreken voor mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen."

 • HTC: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De fetus heeft recht tot leven, desondanks vanwege ernstige levensituatie, misvorming en niet gezonde baby zal komen, toch al abortus wordt gedaan."

 • MAS: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Partijstandpunt mbt deze stelling is gezien de korte tijdspanne nog niet bepaald."

 • MEP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Gelet op de complexe materie rondom abortus kan de vraag niet zonder meer met ja of nee worden beantwoord"

 • POR: Oneens
  Toelichting van de partij

  "partij POR is tegen zelfdoding of moord. In dit geval is de partij tegen abortus. Elk kind heeft het recht op leven. "

 • PPA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "PPA staat voor het leven en voor het begeleiden van moeder en kind. Het ongeboren kind heeft in onze zienswijze ook rechten. PPA wilt wel alternatieven bieden voor vrouwen die ongewenst zwanger zijn. "

 • Pueblo Prome: Eens
  Toelichting van de partij

  "Alleen onder zeer stringente medische en ethische voorwaarden."

 • RAIZ: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij vinden dat in een vrij- en moderne samenleving elke vrouw of echtpaar het recht heeft om deze beslissing te nemen. Onder bepaalde strikte voorwaarden, zoals tijd van zwangerschapsduur, en onder leiding van goede medische en psychologische begeleiding moet dit gereguleerd worden."

 • RED: Eens
  Toelichting van de partij

  "De illegale status van abortus zorgt er niet voor dat de procedure niet wordt ondergaan. Het legaal maken en reguleren hiervan biedt veilige procedures aan vrouwen."

 • UPP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Wederom een gewichtig punt, die een nationale discussie verdient, en gezien onze culturele achtergrond, middels een referendum besloten worden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

2. Deelname verkiezingen na veroordeling Extra belangrijk

Als een minister of Statenlid veroordeeld is voor corruptie mag zijn/haar/hun partij niet meedoen aan de volgende verkiezingen

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Accion 21: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Een gehele politieke partij mag niet worden gestraft voor het normafwijkende gedrag van één partijlid. Uitzondering: indien bewezen is dat de hele partij kennis had van de corruptieve praktijken van de betreffende partijlid."

 • AVP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Veroordeling van een politicus hoeft niet een hele politieke partij te benadelen."

 • CURPA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Zij moeten niet toegelaten worden om deel te nemen aan een verkiezing"

 • HTC: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Alleen als de partij van de desbetreffende minister is, die als corrupt is beschouwd. Als de desbetreffende corrupte minister alleen een lid is van de partij, zal hij/zij van de partij teruggetrokken worden."

 • MAS: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MEP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het gaat om de persoon die dan niet kan meedoen, niet om de partij."

 • POR: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is de persoon die een strafbare feit heeft gepleegd. Deze persoon mag niet terug komen in het politiek. "

 • PPA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Tenzij de hele partij daaraan medeplichtig is, en corruptie ondersteund heeft. "

 • Pueblo Prome: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • RAIZ: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een partij kan niet in zijn geheel worden beperkt van deelname aan verkiezingen vanwege de acties van een lid. "

 • RED: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • UPP: Eens
  Toelichting van de partij

  "In principe zou zelfs de status van beschuldiging moeten leiden dat zo kandidaat niet op de lijst wordt vermeld."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

3. Fastferry Extra belangrijk

De fastferry tussen de ABC-eilanden moet in de komende kabinetsperiode een prioriteit worden

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Accion 21: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Prioriteit is het vrijmaken van geld door herstructurering van het belastingstelsel ten behoeve van de aanpak van sociale problemen en problemen in het onderwijs. Accion21 staat wel achter een snelle en veilige personen- en goederenverkeer tussen de eilanden. "

 • AVP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Gezien de sociale, culturele en economische banden tussen de ABC-eilanden is een goede verbinding tussen deze belangrijk. Maar de AVP geeft de voorkeur aan het verbeteren van de bestaande vliegverbindingen alvorens over te gaan tot het ontwikkelen van nieuwe ferryverbindingen."

 • CURPA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De fastferry is een project in onze regeringsprogramma."

 • HTC: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is inderdaad een nieuwe inkomensbron voor Aruba, maar is momenteel geen prioriteit"

 • MAS: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Partijstandpunt mbt deze stelling is gezien de korte tijdspanne nog niet bepaald."

 • MEP: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • POR: Eens
  Toelichting van de partij

  "Fast ferry moet een realiteit worden. DIt bevorderd het regionale economie van San Nicolaas. "

 • PPA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "PPA staat in principe achter dit project, maar gezien de Covid-19 Crisis consequenties, en desbetreffende gevolgen voor onze Economie, zou dit niet een prioriteit zijn voor de volgende kabinetsperiode. "

 • Pueblo Prome: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • RAIZ: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Als het Aruba economisch vooruit helpt ja, maar wij hebben nooit het uitgewerkte en overtuigend plan gelezen. "

 • RED: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Er moet wel meer gedaan worden aan het verkeer tussen de eilanden op verschillende manieren. Niet alleen fastferry"

 • UPP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Op zich zijn er andere prioriteiten die de voorkeur verdienen. Het project fast-ferry zou gemeenschap gelden gaan kosten, die wij op dit moment niet hebben."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

4. Legalisering cannabis Extra belangrijk

De teelt en verkoop van cannabis moet volledig legaal worden

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Accion 21: Eens
  Toelichting van de partij

  "Onder de voorwaarde dat de teelt en verkoop van cannabis goed gereguleerd is en dat de lokale verbouwer de voorrang hierin verkrijgt."

 • AVP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "AVP is een voorstander van het legaliseren van cannabis voor medicinaal gebruik. Daarbij horen ook de nodige medische waarborgen te worden gehandhaafd."

 • CURPA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn helemaal tegen dat uit ervaring is gebleken dat 99% van de verslaafden met cannabis zijn begonnen"

 • HTC: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Legaal wel voor medisch gebruik. Kan geteelt worden maar via geregistreerde bekwame bedrijven met een overheidsvergunning, die expertise hebben in deze onderdeling."

 • MAS: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Partijstandpunt mbt deze stelling is gezien de korte tijdspanne nog niet bepaald."

 • MEP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Alleen legalisering van teelt/verkoop voor medicinaal gebruik"

 • POR: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Er wordt een onderscheid gemaakt tussen teelt van Cannabis voor recreatieve doeleinden en het gebruik van Cannabis voor medische doeleinden. Teelt van Cannabis voor medische doeleinden moet legaal worden. Voordeel hiervan is dat we toegang hebben tot ons eigen Cannabis teelt en tevens kan men medische middelen maken die naast de lokale markt, dit verkocht kan worden op de internationale markt."

 • PPA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Niet voor recreatie of locale consumptie. Medicinale Cannabis voor Export wel, maar daarvoor moet een Bureau Medicinale Cannabis komen om de kwaliteit van deze producten te waarborgen. PPA heeft vele vragen omtrent het huidige onduidelijk beleid. "

 • Pueblo Prome: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • RAIZ: Eens
  Toelichting van de partij

  "De prioriteit is om eerst voor medicinaal gebruik te legaliseren. Volledig legaal verkoop moet goed gereguleerd worden. Regels zoals vergunningen voor bedrijven die willen verkopen, gebiedsverbod op publieke terreinen moeten vastgelegd worden."

 • RED: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • UPP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het verbouwen en verkopen van Cannabis, dient nader bestudeerd worden. In ieder geval moet dit een nationale inbreng hebben."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

5. Ongedocumenteerde migranten Extra belangrijk

Aruba moet ongedocumenteerde migranten actiever opsporen en uitzetten

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Accion 21: Eens
  Toelichting van de partij

  "Accion21 is van mening dat overtreders actiever dienen te worden opgespoord en uitgezet. Met andere woorden de intensivering van de handhaving van de vreemdelingen wetgeving. "

 • AVP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De afgelopen jaren is het opsporen en uitzetten van ongedocumenteerden reeds vooruit gegaan. Een nog actievere opsporing en uitzetting verdient nu geen prioriteit. Wel dienen de grenzen door de Kustwacht, Maritieme Politie en overige ordediensten te worden beschermd."

 • CURPA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zitten in een pandemie en uitzetten van illegalen wordt er moeilijk. Wij hebben materialen en geschikte personeel nodig."

 • HTC: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MAS: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Partijstandpunt mbt deze stelling is gezien de korte tijdspanne nog niet bepaald."

 • MEP: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • POR: Eens
  Toelichting van de partij

  "Warda nos Costa en Guarda nos Costa moet meer middelen en personeel krijgen zodat ze ongedocumenteerden beter kunnen opsporen. en hogere boetes die illegalen in dienst hebben. "

 • PPA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "PPA's standpunt is dat terwijl er werkgelegenheid is voor illegalen die zich al op het eiland bevinden, deze geregistreerd moeten worden, met een evaluatie op de arbeidsmarkt behoeften voor banen die Arubanen over het algemeen liever niet doen. "

 • Pueblo Prome: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • RAIZ: Eens
  Toelichting van de partij

  "Waarborgen dat migratie veilig en gecontroleerd . Volgens Raiz moet een migratiebeleid geïmplementeerd worden dat aansluit aan de draagkracht en de behoefte van de Arubaanse samenleving"

 • RED: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • UPP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Hiervoor hebben ook het Zwitserse Model (LTU) voor gesteld."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

6. Benoeming ambtenaren Extra belangrijk

De benoeming van ambtenaren moet plaatsvinden via een onafhankelijke commissie

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Accion 21: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een onafhankelijke commissie waarborgt dat geen enkel persoon als ambtenaar wordt benoemd die niet over de vereiste kennis, capaciteiten, ervaring en vaardigheden beschikt. "

 • AVP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Om ervoor te zorgen dat goed gekwalificeerde personen als ambtenaar benoemd worden, moet het benoemingsproces door een onafhankelijke commissie worden begeleid."

 • CURPA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is een goed idee"

 • HTC: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MAS: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MEP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het betreft dan wel ambtenaren vanaf een bepaalde functie/rang. Overigens vindt bij het bekleden van vertrouwensfuncties al een screening plaats."

 • POR: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ambtenaren moeten aangenomen worden aan de hand van hun kwaliteiten en expertise."

 • PPA: Eens
  Toelichting van de partij

  "PPA is het eens dat dit moet plaats vinden als een onafhankelijke dienst, met een transparante en juiste werving en selectie methode. "

 • Pueblo Prome: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • RAIZ: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zolang accountability in place blijft en het proces goed geregeld is. Enkel bevoegdheid van minister naar anderen verschuiven is geen reële oplossing. "

 • RED: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • UPP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit is reeds in onze eerste partijprogramma vermeld, middels een onafhankelijke commissie."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

7. Inburgeringscursus Extra belangrijk

Immigranten moeten een Arubaanse inburgeringscursus volgen

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Accion 21: Eens
  Toelichting van de partij

  "Inburgeringscursus is belangrijk om immigranten bekend te maken met de waarden, normen en gewoontes van het eiland. Wel moet er zorgvuldig worden omgegaan bij de bepaling wie de cursus dient te volgen en welke maatregelen worden genomen indien iemand de cursus niet haalt."

 • AVP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Ten behoeve van een goede integratie op Aruba en om actief deel te kunnen nemen in de maatschappij is het wenselijk dat immigranten een basiskennis van Aruba hebben."

 • CURPA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Immigranten moet de geschiedenis en cultuur van Aruba kennen"

 • HTC: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zeker zodat ze op de hoogte zijn van de wetten en regels van het land."

 • MAS: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MEP: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • POR: Eens
  Toelichting van de partij

  "Bij het verlenen van een verbliijfsvergunning kan een vereiste worden dat een immigrant een inburgeringscursus heeft gevolgd. "

 • PPA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De integratie van migranten in onze taal en cultuur is van groot belang voor hun deelneming in onze samenlevIng. "

 • Pueblo Prome: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • RAIZ: Eens
  Toelichting van de partij

  "Om integratie te bevorderen."

 • RED: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • UPP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit is een noodzakelijk vereiste indien wij naar een integratie streven."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

8. Euthanasie Extra belangrijk

Ouderen en terminale patiënten die vinden dat hun leven voltooid is moeten recht hebben op euthanasie

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Accion 21: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit onder strikte voorwaarden waaronder in het bijzonder een psychologische en medische evaluatie een belangrijk deel vormen. "

 • AVP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Elk leven is een die gekoesterd moet worden. In gevallen van nood kunnen uitzonderingen worden gemaakt."

 • CURPA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn helemaal tegen. Een persoon heeft geen recht om zijn eigen leven te nemen. Zo'n persoon moet een behandeling krijgen"

 • HTC: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Ouderen niet, maar mischien terminale patienten wel."

 • MAS: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Partijstandpunt mbt deze stelling is gezien de korte tijdspanne nog niet bepaald."

 • MEP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Gelet op de complexe materie van de actieve levens-beëindiging kan hier geen eenduidig antwoord op worden gegeven "

 • POR: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Binnen het Arubaanse gemeenschap is dit een taboe. Het euthanasiewet is niet iets voor Aruba. En partij POR is tegen zelfdoding, "

 • PPA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wanneer de oudere of terminale zorg goed is voorzien om ouderen gezond oud te laten worden en/of hun volwaardig te begeleiden in het sterven met de juiste palliatieve zorg en voorzieningen, dan zal deze vraagstelling niet als eerste voor handen zijn. "

 • Pueblo Prome: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • RAIZ: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als een arts een terminale ziekte vaststelt, vinden wij dat de burger het recht heeft om voor zichzelf te beslissen hoe hij zijn leven wil beëindigen."

 • RED: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • UPP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Wederom een gewichtig punt, die een nationale discussie verdient, en gezien onze culturele achtergrond, middels een referendum besloten worden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

9. Statenzetels Extra belangrijk

Wanneer Statenleden zich afscheiden van hun partij moeten ze hun zetel afstaan

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Accion 21: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Op het moment dat een Statenlid de eed aflegt, functioneert hij/zij in dienst van het volk en niet van de politieke partij. "

 • AVP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Arubaanse democratie kent een balans tussen de macht van politieke partijen en van individuele politici. Als democratisch gekozen controleurs van de regering moeten Statenleden de ruimte hebben om anders te kunnen handelen dan hun partij van mening is."

 • CURPA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Hangt af van de oorzaak van de breuk."

 • HTC: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Hij/zij werd door het volk gekozen om hen te representeren, dus hij/zij heeft recht om in het parlement te zitten als statenlid."

 • MAS: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MEP: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • POR: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Een statenlid vertegenwoordigd zijn volk. Er moet de mogelijkheid bestaan dat hij als onafhanlijk lid verder kan gaan. "

 • PPA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Statenleden zijn gekozen namens het volk. Als er noemenswaardige geschillen zijn moet de mogelijkheid bestaan de partij te verlaten. "

 • Pueblo Prome: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • RAIZ: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit soort beleid bevordert een stempel parlament, vol met "ja-knikkers". Dit voorstel is geen reele oplossing voor de bezwaren die hierachter liggen."

 • RED: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • UPP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Afhankelijk van de verkiezingsresultaat. Indien het parlementslid zich met voorkeurstemmen heeft weten te worden gekozen, dan hoeft hij/zij zo'n zetel niet af te staan."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

10. Zakenkabinet Extra belangrijk

Aruba moet geleid worden door een zakenkabinet (bestaande uit niet-politieke experts)

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Accion 21: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Een zakenkabinet waarborgt dat een persoon die over de juiste kennis, capaciteiten en vaardigheden beschikt, als minister wordt benoemd. Om dit te bereiken dienen wel functievereisten aan de ambt van minister te worden verbonden. "

 • AVP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Aruba moet geleid worden door haar beste mensen en op bepaalde momenten kan het de voorkeur genieten dat specifieke dossiers geleid worden door niet-politieke ministers. Politici moeten echter niet op voorhand worden uitgesloten van een ministerschap."

 • CURPA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Ten alle tijde moet er de mogelijkheid bestaan om niet politie expert in een kabinet te hebben."

 • HTC: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MAS: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Partijstandpunt mbt deze stelling is gezien de korte tijdspanne nog niet bepaald."

 • MEP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In principe oneens, maar er kan zich een situatie voordoen waarbij dat wel wenselijk is (al dan niet met een of meer zakenministers)"

 • POR: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Anders moeten we geen verkiezingen houden als we geleid zouden worden door een zakenkabinet. "

 • PPA: Eens
  Toelichting van de partij

  "PPA heeft een duidelijke positie ingenomen mbt de nodigheid voor hervorm in ons verkiezingsstelsel. Een nationaal debat met grondige juridische aanbevelingen en daaropvolgend referendum is hiervoor nodig. "

 • Pueblo Prome: Eens
  Toelichting van de partij

  "Geen zakenkabinet in de betekenis van zakenmensen maar professionle vakexperts"

 • RAIZ: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "We hebben de juiste mensen nodig voor de juiste baan. Dit kan bestaan uit zowel politieke als niet-politieke personen."

 • RED: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het is ons uitgangspunt dat een zakenkabinet. Maar ook de mogelijkheid dat kanidaten die experts zijn in een specifieke vak minister kunnen worden."

 • UPP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij gebruiken hierbij de term Crisiskabinet (=zakenkabinet) gezien de situatie waarin Aruba verkeert. Reeds in het (nabije) verleden hebben wij aangekaart, dat ons land een zakenkabinet verdiende, gezien de manier en de richting die onze politieke ambtsdragers de laatste 12 jaren ons gemanoeuvreerd hebben."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

11. Nederlands als vreemde taal Extra belangrijk

Nederlands moet als vreemde taal (net als Engels) worden onderwezen

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Accion 21: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Accion21 is van mening dat Nederlands en Engels op de basisscholen op hetzelfde niveau en in dezelfde mate dienen te worden onderwezen. Accion21 staat achter de introductie van middelbare scholen die onderwijs geheel in het Engels verzorgen voor de studenten die Nederlandse taal niet goed beheersen."

 • AVP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Kinderen leren het beste indien zij in hun moedertaal gedoceerd worden. Maar de keus voor de rol van het Nederlands in het onderwijs dient overgelaten te worden aan de scholen."

 • CURPA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is geen vreemde taal. Onder de meeste jongeren wordt engels gesproken. Wij zitten in de koninkrijk en iedereen moet nederlands kunnen spreken en schrijven. "

 • HTC: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nederlands is moedertaal en moet meer op school gegeven worden aangezien de meeste studenten naar Nederland door gaan studeren."

 • MAS: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MEP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het moet aan de school worden overgelaten of het Nederlands als instructietaal wordt gebruikt of als een vreemde taal"

 • POR: Eens
  Toelichting van de partij

  "In de Basis onderwijs moet Nederlands als Moderne Vreemde taal aangeboden. "

 • PPA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nederlands is onze officiële taal als lid van het Koninkrijk en moet goed beheerst kunnen worden. "

 • Pueblo Prome: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • RAIZ: Eens
  Toelichting van de partij

  "Op basis van hun niveau moeten we onze studenten meer opties bieden om hen te helpen hun Nederlands te verbeteren. Terwijl er opties moeten zijn voor degenen die uitblinken in de Nederlandse taal om hun doelen te kunnen bereiken. "

 • RED: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • UPP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De huidige ontwikkelingen binnen het onderwijs leidt er naartoe, dat binnen het multicultureel aanpak binnen het onderwijs, Engels ook wordt gezien als een mogelijke instructietaal, waardoor het Nederlands net als een vreemde taal gegeven wordt. (dit is bovenbouw)."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

12. Terrein raffinaderij Extra belangrijk

Aruba moet het terrein van de raffinaderij vrijhouden voor andere industrieën

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Accion 21: Eens
  Toelichting van de partij

  "Accion21 wil het terrein van de olieraffinaderij vrijhouden en wens dit terrein te bestemmen als o.a. een haven in de geest van een San Nicolas Ports Authority. "

 • AVP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Gezien haar omvang zou het terrein van de raffinaderij zoveel als mogelijk benut moeten worden voor het ontwikkelen van andere duurzame industrieën."

 • CURPA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een nieuwe raffinaderij zal voor banen zorgen. Het zorgt inkomen in de landkast. "

 • HTC: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Gezien de Arubaanse windrichting is het niet verstandig, te veel rook en contaminatie op het gebied in San Nicolas. Air pollution."

 • MAS: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MEP: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • POR: Eens
  Toelichting van de partij

  "Aangezien dit terrein een industrieterrein is, moeten we deze vrij kunnen houden voor mogelijke toekomstige economische activiteiten. "

 • PPA: Eens
  Toelichting van de partij

  "PPA is momenteel bezig met andere opties voor industriële ontwikkelingen voor San Nicolas, waar zowel de economie als de locale burgers mee vooruit kunnen. "

 • Pueblo Prome: Oneens
  Toelichting van de partij

  "wij willen een nieuwe moderne raffinaderij"

 • RAIZ: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Eerst moeten we evalueren of de ROI1 enig resultaat zal opleveren. Als dit niet het geval is, moeten we serieus overwegen om het land opnieuw te gebruiken voor andere industrieën. We kunnen niet langer wachten op een raffinaderij die al jaren niet meer heeft gedraaid."

 • RED: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • UPP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Aruba moet op den dure volledig overgaan op duurzame energie. Dat is de toekomst. Maar dit zal geleidelijk moeten plaatsvinden, aangezien het nog steeds om een (nog steeds) dure technologie gaat, waarin geinvesteerd moet worden. In het verleden zijn vele beloftes gedaan en Aruba een groene toekomst op kort termijn (2020) geboden, die veel geld heeft gekost die Aruba geetaleerd heeft als een groene eiland, maar aan het "groene gebeuren" zelf niet is geinvesteerd. Ook moet Aruba op een voorzichtige en deugdelijk (transparant) manier hun partnerships op dit gebied kiezen, aangezien vele vraagtekens en twijfels zijn gerezen bij zogenaamd duurzame projecten over hun doeltreffendheid alsook de betrokkenheid van projectontwikkelaars of tussenpersonen, de andere "groene agenda" volgen en de Arubaanse gemeenschap met de kosten laten opdraaien."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

13. Minimumloon Extra belangrijk

Het minimumloon moet omhoog

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Accion 21: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Accion21 is van mening dat de vrijemarkt mechanisme voor wat betreft werkgelegenheid niet gebaat is met een stijging van het minimumloon. Lonen dienen voort te vloeien uit de open/vrije marktmechanisme. "

 • AVP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De afgelopen jaren zijn de kosten van het levensonderhoud toegenomen en is de bevolking in koopkracht achteruitgegaan. Om een menswaardig bestaan op Aruba te kunnen waarborgen moet ingezet worden op een verbetering van de koopkracht en het verlagen of stabiel houden van de vaste kosten"

 • CURPA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Moet wel binnen de grenzen blijven om geen inflatie te veroorzaken"

 • HTC: Eens
  Toelichting van de partij

  "Op het moment zijn de levenskosten flink hoog voor wat betreft woning, water, electra en voedingsmiddelen. Aangezien de meeste personen ook nog een gezien hebben, dus kinderen, is de huidige minimumloon niet genoeg om alle kosten tegemoet tekomen."

 • MAS: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Partijstandpunt mbt deze stelling is gezien de korte tijdspanne nog niet bepaald."

 • MEP: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • POR: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het minimum loon hoort gelijk te staan met het bestaansminimum. "

 • PPA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "PPA wil participatie naar de Arbeidsmarkt verhogen, om inwoners de kans te bieden hun sociaal economische positie te versterken en ze uit de bijstand te helpen. Het is niet in de 1ste instantie de keus om meteen de minimumloon te verhogen. "

 • Pueblo Prome: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Kosten van levensonderhoud moeten omlaag zoals water, electriciteit, huur, voeding, brandstof."

 • RAIZ: Eens
  Toelichting van de partij

  "Al vinden wij het nodig, moeten we realistisch zijn. In een herstelperiode kunnen we geen groei van het minimumloon beloven. Minimumloon verhogen zet een onnodige druk op het privé sector, en dit verhoogt verder "the cost of doing business", en als resultaat "cost of living"."

 • RED: Eens
  Toelichting van de partij

  "Actueel is de minimumloon minder dan actuele bestaansminimum"

 • UPP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ten opzichte van het bestaansminimum zoals vastgelegd door de CBS, is het minimumloon sterk achtergebleven. Wel dient er weer per sector een minimumloon bepaald te worden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

14. Bindend referendum Extra belangrijk

Er moet een bindend referendum komen, waarmee burgers door het parlement aangenomen wetten kunnen tegenhouden

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Accion 21: Eens
  Toelichting van de partij

  "De invoering van bindend referendum getuigt van democratie in zijn zuiverste vorm. "

 • AVP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Statenleden vertegenwoordigen het gehele Arubaanse volk en moeten als zodanig wetgeving tot stand kunnen brengen. Wel zou er een raadgevend referendum geïntroduceerd kunnen worden zodat burgers hun zienswijze naar voren kunnen brengen."

 • CURPA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit zal een belangrijke punt zijn in onze regeringsprogramma."

 • HTC: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MAS: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MEP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Vraag is onjuist gesteld. Referenda worden namelijk gehouden voordat zaken in het parlement worden behandeld. Een bindend referendum zoals bijvoorbeeld in Zwitserland het geval is past niet binnen ons parlementair democratisch stelsel"

 • POR: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Dit staat niet opgenomen in de plan van POR. Maar is wel iets dat we in nabije toekomst over kunnen denken. "

 • PPA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Echter het volk moet duidelijk kunnen begrijpen waarom het Referendum tot stand komt en waartoe het leid. "

 • Pueblo Prome: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • RAIZ: Eens
  Toelichting van de partij

  "Referendum kost veel geld en tijd; de kaders moeten duidelijk zijn. Overigens staat RAIZ voor meer en betere participatie van de burger in besluitvorming van het land, en in een vroeger stadium (opinion publico autentico)."

 • RED: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit ontneemt de Staten van hun macht en kan de rechten van minoriteiten in onze samenleving schenden. Denk bijvoorbeeld aan LGBTQ community dat tot nu toe niet breed wordt geaccepteerd maar wel zeer van belang is om hun rechten te beschermen middels wetten."

 • UPP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij hebben sinds onze oprichting in 2012 in onze grondvesten staan, dat in het kader van het democratiseringsproces, Referenda, een onderdeel moet zijn hiervan. Niet alleen voor het tegenhouden van landsverordeningen, maar ook op belangrijke vraagstellingen, zoals verdere groei van onze bevolking door een flexibel migratiebeleid e.d. M.n. door de komst van de COHO, landspakket en RAFT had het instrument Referenda zijn meerwaarde gehad."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

15. Monumentale panden Extra belangrijk

Restauratie van vervallen en leegstaande monumentale panden moet een prioriteit worden

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Accion 21: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Hoewel Accion21 bewust is van de trots dat gepaard gaat met monumentale panden en het feit dat de restauratie hiervan verloedering van de buurt tegengaat, vormt het voor Accion21 vooralsnog geen prioriteit. Dit betekent niet dat dit geen aandachtspunt is voor Accion21."

 • AVP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Monumentale panden verhogen de leefkwaliteit in een buurt en vormen ook een visuele weergave van ons cultureel erfgoed."

 • CURPA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Wij moeten ze behouden want maken deel van onze geschiedenis. "

 • HTC: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Moet wel gerestaureerd worden maar is geen prioriteit"

 • MAS: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MEP: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • POR: Eens
  Toelichting van de partij

  "dit moet onder Monumentenfonds geplaatst worden en er kunnen diensten in geplaatst worden waardoor men minder geld moeten uitgeven aan huurpanden. "

 • PPA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit komt duidelijk voor in PPA’s National Resource Programma, echter de middelen moeten er voor vrij gemaakt worden, en er zijn op dit moment andere prioriteiten. "

 • Pueblo Prome: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • RAIZ: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor het gebruik voor kunst, cultureel en andere vaardigheden. Deze gebouwen kunnen ook worden gebruikt voor onderwijs en andere zakelijke doeleinden. De kosten hiervoor kunnen verdeeld worden en in partnerschap met het privé sector."

 • RED: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "In de actuele situatie is er geen ruimte om dit prioriteit te maken. Maar het is wel zeer van belang om in betere financiele omstandigheden de nodige aandacht hieraan te geven."

 • UPP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Met name in bepaalde wijken zijn dit hoogst noodzakelijk, om verpaupering tegen te gaan."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

16. Belasting hoge inkomensgroepen Extra belangrijk

De hoogste inkomensgroepen moeten meer belasting gaan betalen

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Accion 21: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Accion21 is voorstander voor de invoering van indirecte belastingen."

 • AVP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een van de beginselen van de chirstendemocratie is solidariteit waarbij de bredere schouders de smallere schouders helpen."

 • CURPA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Onze belasting tarieven zijn al hoog. "

 • HTC: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het zal rechtmatelijk zijn om de loonbelasting af te schaffen en één soort btw te introduceren op aankoop van producten en of diensten."

 • MAS: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MEP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Aruba kent al een progressief belastingtariefsysteem met een hoog tarief voor de hoogste inkomens"

 • POR: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Aruba staat niet bekend als een verzorgingsstaat. Maar men moet wel zorgdragen voor degenen van minder inkomen. "

 • PPA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Aruba is al een van de landen met de hoogste belasting schijven voor hogere inkomens. Tevens bevordert dit niet de bestedings en investeringsklimaat, voor juist deze groep die daartoe draagkrachtig zou zijn. "

 • Pueblo Prome: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • RAIZ: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De hoogste inkomensgroepen zijn reeds onderworpen aan hoge inkomstenbelastingtarieven (oplopend tot 52%). Dit zou leiden tot een zwakere middenclasse."

 • RED: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • UPP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Aruba is reeds een duur eiland, waar de belastingen hoog zijn. Naast versimpeling van onze belastingstelsel, dient er sneller aangeslagen worden en ook bezwaren sneller behandeld worden, zodat de overheid zijn "fair share" krijgt. Bovendien zijn wij voorstaanders van een verschuiving van direct naar indirecte belasting."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

17. Duurzame energie Extra belangrijk

Aruba moet volledig overgaan op duurzame energie

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Accion 21: Eens
  Toelichting van de partij

  "Gezien de natuurlijke bronnen (zon, wind en water) waarover Aruba beschikt kunnen makkelijk de nodige stappen worden gezet om over te gaan op duurzaam energie. Wel moet er rekening worden gehouden met een back-up systeem."

 • AVP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Gezien de positieve effecten van duurzame energie voor milieu en economie moet Aruba zo snel mogelijk stappen hiertoe nemen."

 • CURPA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het is geen garantie dat dit zal gaan werken."

 • HTC: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is een langdurig process om per direct en volledig op duurzaame energie over te gaan, maar met een goed plan zal het de overheid wel lukken op een bepaalde periode."

 • MAS: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Partijstandpunt mbt deze stelling is gezien de korte tijdspanne nog niet bepaald."

 • MEP: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • POR: Eens
  Toelichting van de partij

  "Partij POR wil van Aruba een duurzame samenleving maken, en we moeten volledig op duurzame energie kunnen draaien,"

 • PPA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Volledig zal waarschijnlijk niet financieel haalbaar zijn, maar PPA staat voor een energie beleid met duurzame hulpbronnen, zoals water en zon om die effectief in te zetten. "

 • Pueblo Prome: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • RAIZ: Eens
  Toelichting van de partij

  "Raiz gelooft in duurzame energie, maar dit moet in fases gebeuren, en rekening houdende met de stabiliteit van onze electriciteit netwerk. Wij moeten vertrouwde technieken gebruiken om een constante en betrouwbare aanlevering van electriciteit te garanderen."

 • RED: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • UPP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Aruba heeft de laatste jaren veel te lijden gehad aan zwakke beloftes die niet zijn uitgekomen. Daarom dient er weer tussen bedrijven, gekeken worden naar de entourage."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

18. Culturele instellingen Extra belangrijk

Er moet meer geld naar culturele instellingen zoals musea

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Accion 21: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Hoewel Accion21 het belang van de musea als cultureel erfgoed onderstreept, zal eerst aandacht worden geschonken aan het financieel-economisch plaatje. Dit betekent niet dat musea geen aandacht geniet."

 • AVP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Aruba heeft veel creatief talent in huis en zou als toeristisch eiland een goede platform voor de creatieve industrie kunnen zijn."

 • CURPA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Kan een bron van inkomen zijn in de toekomst"

 • HTC: Eens
  Toelichting van de partij

  "We moeten onze cultuur conserveren."

 • MAS: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MEP: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • POR: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ons geschiedenis moet gewaarborgd worden . En middels musea kunnen we ook toeristen aantrekken die meer over Aruba willen weten. "

 • PPA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "In verband met culturele erfgoed en tourisme is dit wenselijk, maar het is niet automatisch dat er meer geld van het huidig budget naar toe zou moeten. Maar men kan wel creatieve oplossingen bedenken voor de financiering hiervan. "

 • Pueblo Prome: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • RAIZ: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit zal bijdragen aan het economie, een meer levendig cultuur, en op zijn beurt ook een betere ervaring voor onze toeristen. "

 • RED: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • UPP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Daarnaast moet er ook een nationale bewustwordings campagne te worden opgezet om het belang van cultuur en onze cultureel erfgoed te onderstrepen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

19. Huwelijken zelfde geslacht Extra belangrijk

Huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht moeten op Aruba kunnen plaatsvinden

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Accion 21: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ons standpunt is dat we alle richtlijnen voortvloeiend uit de EVRM respecteren waaronder het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht."

 • AVP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Met de invoering van het geregistreerd partnerschap voor partners van hetzelfde geslacht zijn er grote stappen gemaakt in gelijkheid."

 • CURPA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Huwelijk is voor man en vrouw. Voorplanting geschiedt alleen door man en vrouw en niet anders"

 • HTC: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zie artikel 1 van de Staatsregeling van Aruba (discriminatie niet toegestaan)."

 • MAS: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Partijstandpunt mbt deze stelling is gezien de korte tijdspanne nog niet bepaald."

 • MEP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Huwelijk is een unieke verbintenis tussen een man en een vrouw. Voor personen van hetzelfde geslacht die een duurzame verbintenis willen aangaan is het geregistreerd partnerschap"

 • POR: Eens
  Toelichting van de partij

  "OP grond van artikel 2 van ons constitutie moet dit wel mogelijk zijn. "

 • PPA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "PPA’s standpunt is dat Huwelijk zoals het gedefinieerd is in onze Codigo Civil is tussen man en vrouw, echter de rechten van de mens moeten gewaarborgt zijn voor partners van hetzelfde geslacht door middel van geregistreerd partnerschap met gelijke voorwaarden. "

 • Pueblo Prome: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Dit is een ideaal punt voor een nationaal referendum. Laat het volk beslissen."

 • RAIZ: Eens
  Toelichting van de partij

  "Raiz staat voor gelijkheid in de ruimste zin. Geregistreerd partnerschap aangevuld met alle internationaal aanvaarde rechten (pensioen, belastingen, sociaal zekerheidsrechten etc.) Dit is een recht voor iedere burger, en een plicht voor de overheid."

 • RED: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • UPP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Dit dient middels een referendum aan het volk worden voorgelegd, en daarna middels de Staten worden besloten."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

20. Airbnb's Extra belangrijk

Airbnb’s moeten net zoveel belasting betalen als hotels

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Accion 21: Eens
  Toelichting van de partij

  "Accion 21 staat achter de invoering van indirecte belastingen. Zowel Airbnb’s als hotels zullen via de indirecte belasting, hun bijdrage dienen te leveren. "

 • AVP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De huidige toeristenheffing is van toepassing op elk verblijf die aan toeristen worden verhuurd. Deze dienen te worden voorzien van de nodige incentives om eerlijk mee te kunnen dingen in de toeristische industrie."

 • CURPA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ja geen verschil"

 • HTC: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MAS: Eens
  Toelichting van de partij

  "In principe moet het rechtvaardig zijn"

 • MEP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er is overigens in 2019 een MOU met Airbnb gesloten waarbij Airbnb de belastingen int en afdraagt aan Aruba."

 • POR: Eens
  Toelichting van de partij

  "Aruba moet zijn fairshare kunnen ontvangen "

 • PPA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "AirBnB's betalen nu 9.5% belasting en $3.00 per avond per gast. Sinds hun kosten constructie anders ligt dan de reguliere hotels, vindt PPA dit acceptabel, als het maar door alle AirBnB's wordt betaalt."

 • Pueblo Prome: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • RAIZ: Eens
  Toelichting van de partij

  "De "roomtax" wordt gebruikt om marketingcampagnes te financieren om Aruba te promoten. De kosten moeten gelijkelijk worden verdeeld over al degenen die er baat bij hebben."

 • RED: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Kost en winst van airbnb's zijn niet vergelijkbaar met kost en winst van grote hotel franchises. "

 • UPP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Airbnb's worden vaak gevoerd/geleid door lokale mensen, terwijl de meeste grote hotels door buitenlandse ketens worden gerund. Hun (Airbnb's) prijzen zijn over het algemeen goedkoper, en hebben geen grote winstmarges. Wel moet er meer toezicht en (kwaliteitscontroles)komen op de Airbnb's."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

21. Water-natuurgebieden Extra belangrijk

Aruba moet haar water-natuurgebieden uitbreiden naar andere kustgebieden

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Accion 21: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit moet ondergebracht worden in het zogenaamde ‘marine park’-beleid."

 • AVP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De huidige Marine Park vormt het begin van het beschermen van water-natuurgebeiden. Het streven moet echter zijn om deze gebieden zoveel mogelijk te verbinden. Naarmate de benodigde capaciteit voor het beheren hiervan wordt opgebouwd kan de Marine Park worden uitgebreid naar andere kustgebieden."

 • CURPA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Wij hebben het al. Dit heeft weer te maken met opleiden van het personeel."

 • HTC: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MAS: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MEP: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • POR: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit is middels het ROP al uitgevoerd. "

 • PPA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Er ligt nu een Ruimtelijke Ordenings Plan (ROP) en de nieuwe ROPV wordt in het najaar vastgesteld voor de komende 10 jaar. De ROP is samen met de Arubaanse Burgers vastgesteld. "

 • Pueblo Prome: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • RAIZ: Eens
  Toelichting van de partij

  "Plan moet opgezet worden. Dit hoeft ook besproken te worden met de belanghebbende organisaties. De belangrijkste vraag is, wie zal toezicht houden? Dit is een prioriteit van Raiz (Western Wetlands National Park project)"

 • RED: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • UPP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit moet wel in samenspraak gaan met stakeholders die ook gebruikers van de kustgebied en zee voor hun dagelijkse brood. Er moet ook meer gedaan worden aan bewustwordingscampagnes met name bij de kustgebruikers (economisch of vrije-tijds besteding)."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

22. Bijzondere gemeente Extra belangrijk

Aruba moet een bijzondere gemeente van Nederland worden, net als Bonaire

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Accion 21: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Accion21 wenst de beste regeling voor de Arubaanse bevolking. Dit zal dan ook in overleg met de bevolking moeten worden besloten."

 • AVP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Aruba heeft sinds de Status Aparte laten zien dat zij in staat is om haar economische, culturele en politieke ontwikkeling zelf ter hand te nemen in het Koninkrijk en dient dat ook nu weer te doen."

 • CURPA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn helemaal tegen. Allen orde op zaken moeten worden gesteld."

 • HTC: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MAS: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MEP: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • POR: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Aruba wil zijn eigen status behouden. "

 • PPA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "PPA gelooft dat Aruba’s Status Aparte moet worden gewaarborgt door deugdelijk bestuur en verantwoord leiderschap. "

 • Pueblo Prome: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • RAIZ: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Raiz gelooft in de capaciteit van het Arubaanse volk. We zijn in staat om partijdigheid opzij te zetten en verantwoordelijkheid nemen voor de beslissingen die we als volk nemen. Wij moeten de democratie juist dichterbij het volk brengen, niet verder weg."

 • RED: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • UPP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Aruba heeft lang voorgehouden autonoom te willen worden. Een mogelijke degradatie in een gemeente van Nederland, zal niet gedragen worden. Aruba moet wel orde op zaken brengen in eigen huis."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

23. Sociaal Crisisplan Extra belangrijk

Het Sociaal Crisisplan (ter bescherming van kinderen) moet worden verlengd

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Accion 21: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het Social Crisisplan is niet volledig benut noch zijn de daadwerkelijke resultaten cijfermatig bekend."

 • AVP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het Sociaal Crisisplan heeft niet bijgedragen aan een structureke afname van sociale problemen. Middelen ter bescherming van kinderen zouden voor gekwalificeerd kaderpersoneel structureel moeten worden opgenomen op de begroting van het Land en niet in een apart fonds."

 • CURPA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wel moet het eerlijk worden verdeeld en niet voor politieke doeleinden"

 • HTC: Eens
  Toelichting van de partij

  "Kinderen zijn onze toekomstige generatie die ons als ouderen zullen verzorgen."

 • MAS: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Partijstandpunt mbt deze stelling is gezien de korte tijdspanne nog niet bepaald."

 • MEP: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • POR: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het sociaal Crisisplan moet verlengd worden, aangezien dat we met de naweeen van de pandemie zullen meemaken. Zorg dragen voor de primaire voorzienngen voor de kansarmen binnen ons gemeenschap. Zorg dragen dat de kinderen naar school kunnen zonder dat ze honger moeten lijden. "

 • PPA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De bescherming van kinderen moet in formele structuren in ons Sociaal stelsel gewaarborgd zijn. PPA wil werken aan een structurele hervorming van ALLE diensten en niet alleen via de 33 projecten in het SCP. "

 • Pueblo Prome: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het sociaal crisisplan moet herzien worden om een juiste conclusie te trekken."

 • RAIZ: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zien geen resultaten, en sterker nog geen acties van de huidige sociaal crisis plan. Wij moeten onze professionals de tools kunnen geven die ze echt nodig hebben om hun werk te doen. Structureel moet er ook verbeteringen komen."

 • RED: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Sociaal Crisisplan dient in een andere vorm verlengt te worden. Kostenplaatje moet verminderd worden en financieel hulp moet meer direct bij het kind/huishouden komen."

 • UPP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wel dienen er aanpassingen te worden gedaan in het huidige plan, die heel weinig resultaten heeft geboekt tot nu."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

24. Fietspaden Extra belangrijk

Er moet meer geld naar de aanleg van nieuwe fietspaden

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Accion 21: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Prioriteit is de herstructurering van het belastingstelsel om geld te genereren. Het geld dat vrijkomt is op de eerste plaats bestemd voor de aanpak van sociale problemen en problemen in het onderwijs. De aanleg van nieuwe fietspaden wordt echter niet uitgesloten. "

 • AVP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De aanleg van de Linear Park, Watty Vos Boulevard en de Green Corridor heeft een enorm impuls gegeven in de aanleg van nieuwe fietspaden. Verdere uitbreiding van de fietspaden om deze met elkaar te verbinden is nu vereist."

 • CURPA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Gezien de financiele toestand van ons eiland is dit geen prioriteit."

 • HTC: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MAS: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Partijstandpunt mbt deze stelling is gezien de korte tijdspanne nog niet bepaald."

 • MEP: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • POR: Eens
  Toelichting van de partij

  "We geloven in preventief werken. Om de mobilitieit en gezondheid van de Arubaanse bevolking te bevorderen moeten we meer fietspaden aanleggen zodat men makkelijker met de fiets kunnen bewegen."

 • PPA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Terwijl dit in het kader van verkeersveiligheid wenselijk zou kunnen zijn, is het op dit moment geen prioriteit, gezien de andere budgettaire benodigdheden. "

 • Pueblo Prome: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • RAIZ: Oneens
  Toelichting van de partij

  "RAIZ wil in samenspraak met de stakeholders de veiligste mogelijkheden bekijken om fietsers te beveiligen. Aruba heeft geen geld voor het aanleggen van nieuwe fietspaden. Opties om het openbaar vervoer te verbeteren moeten prioriteit krijgen, en bestaande paden ook."

 • RED: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • UPP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Normale onderhoud, maar is nu op dit moment geen prioriteit, gezien dat financiën schaars is."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

25. Maatschappelijke dienstplicht Extra belangrijk

Er moet een maatschappelijke dienstplicht voor jongeren komen

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Accion 21: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Accion21 gelooft in een maatschappelijk dienstplicht voor jongeren die noch naar school gaan noch werken. In dit kader ondersteunt Accion21 het project ‘Formacion Social’ dat met name gericht is op voornoemd groep jongeren. Deelname aan ‘Formacion Social’ is echter niet verplicht."

 • AVP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De AVP pleit al langere tijd voor het herstellen en versterken van de sociale cohesie in de maatschappij en een maatschappelijk dienstplicht kan helpen om deze verantwoordelijkheden vanaf jongs af aan te kweken."

 • CURPA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is geen slechte idee. Dit is manier om discipline terug te brengen onder jongeren."

 • HTC: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De dienstplicht kan komen, maar niet verplicht aan alle jongeren, maar wel voor de groep die niet naar school wil gaan en drop outs, onbeschofte jongeren die geen respect hebben tegen de regels van het land en of een volwassene en voor de groep die een overtreding plegen tegen de wet."

 • MAS: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MEP: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • POR: Eens
  Toelichting van de partij

  "kansarme jongeren en dropouts moeten een dienstplicht volgen en zo helpen dat ze werk kunnen krijgen"

 • PPA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor talent ontwikkeling en een gevoel van verantwoordlijk burgerschap zou dit wel kunnen. "

 • Pueblo Prome: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • RAIZ: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Iedereen in een vrije samenleving heeft het recht op vrijheid en mag niet worden gedwongen tot enige activiteit waar ze niet mee instemmen. "

 • RED: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • UPP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit maatschappelijk dienstplicht moet de afvallers van ons huidige onderwijssysteem opvangen. Er zou ook een sociale werkplaats gecreëerd worden die hen ook kunnen voorbereiden voor een toekomstige baan."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

26. Financieel toezicht Extra belangrijk

Financieel toezicht vanuit Nederland (zoals Caft, COHO) moet onderdeel zijn van het herstel van Aruba na de coronacrisis

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Accion 21: Eens
  Toelichting van de partij

  "In deze heeft Aruba eigenlijk geen keus. Aruba kan geen geld meer op de internationale markt lenen waardoor Aruba afhankelijk is van Nederland en derhalve onderworpen is aan de Caft en COHO. "

 • AVP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De AVP vindt internationale samenwerking op het gebied van financieel toezicht essentieel, maar deze hoeft niet perse vanuit Nederland te worden gedaan."

 • CURPA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Tot heden heeft Aruba onvoldoende behaald op het gebied van financien."

 • HTC: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MAS: Eens
  Toelichting van de partij

  "Indien het komende kabinet, op de eerste dag van aantreden overgaat tot het voeren van deugdelijk bestuur (good governance), en ook daadwerkelijk overgaat tot het aanscherpen van regels bij het handelen van ambtsdragers en andere overheidsdienaren, dan zal een dergelijk toezicht niet meer nodig zijn. Overigens heeft de presentie van de CAFT en de COHO niets te maken met de Coronacrisis. De Coronacrisis heeft alleen maar bijgedragen dat Nederland kon ingrijpen. Het was steeds uitstel van executie en de politieke ambtsdragers hebben de afgelopen decennia steeds hun "afspraken" met Nederland aan hun laarzen gelapt (Witte Donderdag Akkoord in 2013 tot aan het Akkoord van 18 november 2018. "

 • MEP: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • POR: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het kan een hulpmiddel zijn om op eigen been te staan. "

 • PPA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We zijn het eens met het landenpakket, maar conform advies Raad van Staten, moet er een deugdelijke vorm van toezicht zijn, en scheiding van verantwoordelijkheden die Aruba's autonomie waarborgt. "

 • Pueblo Prome: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • RAIZ: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Vanuit CAFT, niet COHO, en alleen tijdelijk. Waar na een eigen onafhankelijk instantie toezicht zal uitvoeren. "

 • RED: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zodat komende regeringen zich aan gemaakte afspraken houden."

 • UPP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Indien het komende kabinet, op de eerste dag van aantreden overgaat tot het voeren van deugdelijk bestuur (good governance), en ook daadwerkelijk overgaat tot het aanscherpen van regels bij het handelen van ambtsdragers en andere overheidsdienaren, dan zal een dergelijk toezicht niet meer nodig zijn. Overigens heeft de presentie van de CAFT en de COHO niets te maken met de Coronacrisis. De Coronacrisis heeft alleen maar bijgedragen dat Nederland kon ingrijpen. Het was steeds uitstel van executie en de politieke ambtsdragers hebben de afgelopen decennia steeds hun "afspraken" met Nederland aan hun laarzen gelapt (Witte Donderdag Akkoord in 2013 tot aan het Akkoord van 18 november 2018. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

27. Eigen risico Extra belangrijk

Om de zorgkosten betaalbaar te houden voor de overheid moet er een eigen risico komen

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Accion 21: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Er is een onderscheid tussen eigen risico en een eigen bijdrage. Accion 21 gelooft in het invoeren van een eigen bijdrage."

 • AVP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Met een eigen risico kunnen de zorgkosten enerzijds worden beheersd, maar zal er ook medische zorg wegvallen bij de meest kwestbaren. Er dienen additionele waarborgen te bestaan voor degenen met een laag inkomen en patienten met een chronische aandoening."

 • CURPA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De zorgkosten is al hoog. Economiseren op ons volks gezondheid niet mogelijk is. Wat wij wel kunnen doen is degenen die geen nederlandse nationaliteit hebben niet door de AZV zal worden verzekerd. "

 • HTC: Eens
  Toelichting van de partij

  "Prive verzekeringsmaatschappijen de mogelijkheid geven om een passend extra verzekerings pakket aan de inwoner te kunnen bieden."

 • MAS: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MEP: Eens
  Toelichting van de partij

  "In principe eens, met aparte regeling bij noodzakelijke zorgkosten voor degenen die geen eigen risico kunnen bekostigen "

 • POR: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Om de zorgkosten betaalbaar te houden, moeten we zorgen dat men efficient en effectief werken in de zorg. Om de zorgkosten laag te houden moeten we preventief aan het werk gaan. "

 • PPA: Eens
  Toelichting van de partij

  "PPA's standpunt is dat het eigen risico bedrag inkomensafhankelijk moet zijn. "

 • Pueblo Prome: Oneens
  Toelichting van de partij

  "zorgverlening moet grondig worden geherstructureerd waarbij door toevoeging van AZV bij de SVB de dubbel management kan woorden geëlimineerd alsmede het budget van bijvoorbeeld het hospitaal grondig wordt onderzocht."

 • RAIZ: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Zorg van hoge kwaliteit moet beschikbaar zijn voor alle burgers. Meer aandacht moet worden besteed aan deugdelijke kostenbeheer."

 • RED: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • UPP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Hiernaast moet binnen het AZV structurele hervormingen komen om algemene medische kosten te verlagen. Dit in gemeen overleg met alle betrokkenen in het veld, vertegenwoordigers van de gebruikers alsook van de bijdragers aan het fonds (werknemers en werkgevers)."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

28. Taximarkt Extra belangrijk

Bedrijven zoals Uber en Lyft moeten toegelaten worden tot de taximarkt

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Accion 21: Eens
  Toelichting van de partij

  "De taximarkt dient onder het vrije marktmechanisme te vallen hetgeen betekent de toelating van Uber en Lyft tot de taximarkt. Deze ontwikkeling gaat het hedendaagse probleem voor wat betreft zwarte taxi’s tevens tegen. "

 • AVP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Uitgangspunt van de AVP is dat de lokale taxichauffeurs het grootste deel van de inkomsten van de taximarkt zouden moeten genieten. Wel zou de AVP het aanmoedigen indien de taxichauffeurs zelf een digitale platform in zouden willen voeren."

 • CURPA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Aruba is te klein en anders wordt het moeilijk voor de taxi chaueffeur die wij hebben."

 • HTC: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dan betalen allebei hetzelfde belasting tarief."

 • MAS: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Partijstandpunt mbt deze stelling is gezien de korte tijdspanne nog niet bepaald."

 • MEP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De markt in Aruba is te kleinschalig hiervoor"

 • POR: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Dit moet onderzocht worden want aangezien de kleinschaligheid van Aruba zal de concurrentie tussen de diverse partijen alleen maar toenemen. "

 • PPA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er zou een dialoog moeten plaats vinden met de Taxi’s om te kunnen bepalen hoe dit de huidige markt zou beinvloeden, alvorens zo een beslissing wordt genomen. "

 • Pueblo Prome: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • RAIZ: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Laten ons eerst onze eigen publieke transport herstellen in plaats van internationale bedrijven hierop de baas komen worden."

 • RED: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • UPP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Aruba is een klein eiland. En heeft reeds een redelijk bestand aan taxi's. Uber en Lyft is iets dat meer voor het grote buitenland geldt."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

29. Corruptiezaken Extra belangrijk

Het Openbaar Ministerie moet meer middelen en personeel krijgen om corruptiezaken zoals ‘Ibis’ en ‘Avestruz’ te kunnen vervolgen

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Accion 21: Eens
  Toelichting van de partij

  "Accion21 is van mening dat middels vervolging en zware straffen een duidelijk signaal zal worden afgegeven dat corruptie niet meer zal worden geaccepteerd. Hiertoe dient het OM inderdaad meer middelen en personeel te krijgen. "

 • AVP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het bestrijden van corruptie dient de nodige aandacht te verkrijgen, maar de AVP is van mening dat de focus veel meer op preventie moet worden gericht middels integriteitswaarborgen binnen politieke partijen en de overheid."

 • CURPA: Eens
  Toelichting van de partij

  "In de landspakket is vermeld dat er meer opsporingsambtenaren naar Aruba zullen om onderzoeken in te stellen. Ze zullen deel uitmaken van de landsrecherche"

 • HTC: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MAS: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MEP: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • POR: Eens
  Toelichting van de partij

  "Integriteit is belangrijk voor partij POR. Hierdoor moet indien nodig het aantal beschikbare middelen en personeel uitgebreid worden zodat corruptiezaken onderzocht kunnen worden en indien nodig vervolgd worden. "

 • PPA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dat klopt. Corruptie bestrijding moet een hoge prioriteit krijgen in het OM, met de juiste middelen om dit kortdaad aan te pakken. "

 • Pueblo Prome: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • RAIZ: Eens
  Toelichting van de partij

  "We moeten zorgen voor voortdurende inspanningen en een onpartijdige inzet om alle vormen van corruptie bij de overheid te bestrijden."

 • RED: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • UPP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Om schoonschip te houden en om een streep te kunnen trekken om opnieuw te kunnen beginnen, dient er met de steun van Nederland inderdaad het OM op Aruba voor enkele jaren bijstand krijgen om de zaken af te ronden. Het is onbegrijpelijk dat er jaren, nadat aanklachten hebben plaatsgevonden, gewacht moeten worden voor de afronding ervan. Thans is ook de zaak Flamingo stil, waardoor het volk zich tekort geschoten voelt en de indruk heeft dat de justitie op Aruba alleen bedoeld is voor de kleine man."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

30. Basisinkomen Extra belangrijk

Aruba moet experimenteren met een basisinkomen voor iedere volwassene

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Accion 21: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit is een lange termijn doelstelling van Accion21"

 • AVP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Uitgangspunt van de AVP is dat werken moet blijven lonen. Maar de Covid-19 pandemie heeft wel zichtbaar gemaakt dat er ook alternatieve inkomensstructuren moeten worden ontwikkeld welke in tijden van nood kunnen worden ingezet."

 • CURPA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij geloven niet experimenteren maar instellen van een onderzoek. Aan de hand van het resultaat moet een beslissing worden genomen."

 • HTC: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zolang deze personen een contributie voor het land kunnen bieden"

 • MAS: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • MEP: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • POR: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn van gedachte dat de basisinkomen gekoppeld moet worden aan de bestaansminimun op Aruba. "

 • PPA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Hiervoor moet zeker een dialoog komen met de desbetreffende partijen om dit goed in kaart te brengen en de mogelijkheden en condities te bestuderen en te bespreken. "

 • Pueblo Prome: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • RAIZ: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Basis inkomen is bedoeld om personen - die door middel van automatisering - hun werk kwijt zijn geraakt een vangnet te bieden. Aruba heeft niet zo'n scenario."

 • RED: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • UPP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Alvorens over te gaan tot een experiment, dient er eerst een onderzoek gedaan worden omtrent de haalbaarheid (betaalbaarheid) ervan op dit moment, gezien de financiële situatie van het land."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat